Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H81

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 18.03.2024

 

Задължени лица по смисъла на този закон са кметове, общински съветници, кметски наместници, заместник – кметове, служители на общинска администрация.

Лицата, заемащи публични длъжности, подават следните декларации:

1. декларация за несъвместимост;

2. декларация за имущество и интереси;

3. декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1;

4. декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.

Организацията и редът за подаване и извършване на проверка на декларациите по чл.49, ал.1, т.1-4 от Закона за противодействие на корупцията се извършват по реда на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси  в община Златарица, утвърдени със заповед на кмета на Общината.

Информация за подадените декларации на служителите от Общинска администрация са в раздел „Администрация“-  „Декларации по ЗПК 

Информация за подадените декларации на общинските съветници са в раздел „Общински съвет“- „Декларации по ЗПК