Z6_PPGAHG800PQA70QTLU4PE91G02
Z7_PPGAHG800PQA70QTLU4PE91GG6

Структура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 21.09.2023

Кмет на община Златарица

Денчо Тодоров


Заместник-кмет на община Златарица

 

  Кмет на с. Горско Ново село  Николинка Хаджиева
  Кмет на с. Родина  Даниела Ангелова
   
  Кметски наместник на  с. Резач   Феня Балабанова
  Кметски наместник на с. Средно село  Шабан Якубов
  Кметски наместник на с. Калайджии  Бисер Чинов
  Кметски наместник с. Сливовица  Огнян Николов
  Кметски наместник с. Разсоха  Фехми  Топчиев
  Кметски наместник с. Росно  Ваня Тодорова
  Кметски  наместник с. Долно Шивачево  Дилян Дилянов
  Кметски наместник с. Дединци  Тодорка Динева
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
 Секретар на Община Златарица  Таня Лазарова
 Главен архитект  Огнян Карастоянов
 Служител по сигурността на информацията (½ щ.бр.)  Мария Павлова
Длъжностно лице по защита на личните данни (½ щ.бр.)  Йорданка Стоева
Експерт по мрежова и информационна сигурност  Николай Раднев
   
ДИРЕКЦИЯ "ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ"
 Директор  Иван Иванов
 Главен счетоводител  Диана Тодорова
 Старши счетоводител  Антоанета Маймарева
 Старши счетоводител  Росица Бахарева
 Юрисконсулт  Емилия Иванова
 Младши  експерт „Електронно управление“ (½ щ.бр.)  Йорданка Стоева
 Старши специалист ТРЗ  Пенка Роглева
 Специалист „Административно обслужване”  Борис Чакъров
 Технически сътрудник /кмет/  Николина Стайкова
 Изпълнител - шофьор  Цанко Георгиев 
 Изпълнител - шофьор  Валентин Бояджиев
 Специалист "Човешки ресурси"  Виолета Стоянова
 Домакин  Антоанета Бурнева
ДИРЕКЦИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
 Директор  Соня Настова
ОТДЕЛ "МЕСТНИ ПРИХОДИ И ГРАО"
 Началник-отдел  Олга Кисьова
 Старши експерт  ГРАО  Петя Радева
 Главен спец. "Гражданско състояние и вероизповедания”  Елка Вачкова
 Ст. специалист "Местни приходи"  Радина Йорданова
 Специалист  "Местни приходи"  Величка Пашова
 Специалист „Касиер-събирач приходи“  Лили Папазова
 Специалист ГРАО  Стефка Вълчева
ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“
 Началник-отдел  вакантна
 Главен експерт "Общинска собственост."  инж. Нели Джунджурова-Колева
 Юрисконсулт при Дирекция „Специализирана администрация“  Михаела Атанасова
 Мл. експерт „Управление на проекти и регионално развитие“  Надежда Недялкова
Старши  експерт „Инвестиционни дейности и общ. поръчки“  Крум Хаджиев
 Мл. експерт "Търговия, туризъм и култура" (½ щ.бр.)  Мария Павлова
 Мл. експерт "Образование, здравеоп. и соц. дейности"  Нина Чолакова
 Специалист  УТРНСА  Стоян Добрев
 Младши експерт "Екология, гори и земеделие"  Татяна Йорданова
 Специалист „Общинска собственост”  вакантна
   
 Специалист „Кадастър и регулация“  инж. Росен Паричев
   
Оперативен дежурен  Стефчо Бурнев
Оперативен дежурен  Димчо Палев
Оперативен дежурен  Тодор Кожухаров
Оперативен дежурен  Тодор Тодоров
Оперативен дежурен  Стефан Капинчев
   
Специалист  ГРАО с. Родина  Анита Михайлова
Специалист  ГРАО с. Горско Ново село  Наделина Добрева/ Росица Боянова
   
Технически сътрудник „Счетоводство“  Мария Чонева
   
Техник „Ел. системи“  Делян Заимов
Техник „Ел. системи“  Илиян Попов
Техник „Ел. системи“  Иван Иванов
   
Здравен медиатор  Елеонора Димитрова 
Здравен медиатор  Анета Михайлова
Здравен медиатор  Цветанка Георгиева
   
Медицинска сестра  Марияна Василева
Медицинска сестра  Росица Димитрова
Фелдшер  Юри Йорданов
   
Общ работник  Малина Михайлова
Общ работник  Фирдес Мехмедова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА-ГРАФИКА към 12.11.2020 г.
Дата на публикуване: 16.03.2021