Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K44
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD2

Общинска собственост

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 18.05.2021

Общинската собственост е базата, върху която всяка община изгражда своята дейност и политика. Управлението и разпореждането с общинската собственост са едни от най-значимите функции на общината и общинския съвет.

Идентифицирането на общинската собственост, както и управлението и разпореждането с нея е от първостепенна важност за ефективното функциониране на Общината. Това е сложен и продължителен процес, правно регламентиран от действащото законодателство.

Под „Управление на общинската собственост“ се разбира процес, включващ систематични и координирани дейности и практики, чрез които Община Златарица оперира със собствеността си, управлява разумно рисковете, разходите и приходите от собствеността. Процеса включва придобиване, използване, поддържане, опазване и разпореждане и е насочен към постигане на целите, които Общински съвет Златарица и общинска администрация са си поставили в стратегическите документи на управлението.

Законът за общинската собственост /ЗОС/ въвежда основните принципи на управление на общинската собственост. ЗОС установява общите разпоредби, а органите на местното самоуправление имат свободата чрез приеманите от тях наредби въз основа на Закона и други неразривно свързани нормативни актове, да регулират дейността по отношение на собствеността, като отчитат местните особености и нужди.