Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 09.06.2023

 

Кметът на Община Златарица, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, уведомява всички заинтересовани лица, че считано от 14.06.2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване от всички възложители.

Съгласно §12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, всички възложители следва да започнат да прилагат ЦАИС ЕОП един месец след отмяната на извънредното положение. В съответствие с решение на Народното събрание от 03.04.2020 г. срокът на извънредното положение изтече на 13.05.2020 г.

Всички обществени поръчки, открити след 14.06.2020 г., се публикуват в Профил на купувача на Община Златарица в ЦАИС ЕОП

https://app.eop.bg/buyer/1131

Информация за обществените поръчки на Община Златарица до 14 юни 2020 г. http://www.zlataritsa.net/profile.html