Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.05.2021

КОНТАКТИ:

Председател: Денчо Тодоров

Секретар на МКБППМН: Борис Чакъров

Тел: 0615/3-54-20, вътр. 315

Е-mail: mkbppmn@zlataritsa.bg

Съставът на  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните се определя със заповед на Кмета, а за председател се определя заместник-кмет на Общината. В състава на Комисията влизат представители от различни институции, имащи отношение по проблемите на подрастващите, а именно – общински служители, служители от РУ на МВР гр. Елена,  от Дирекция „Социално подпомагане“, учители от училищата, обществени възпитатели.

Основни дейности:

 • Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината съвместно с инспекторите от Детска педагогическа стая, Дирекция „Социално подпомагане“ /Отдел „Закрила на детето“/ и органите на образованието;
 • МКБППМН  изготвя планове и програми за дейността си, предлага на общинското ръководство инициативи и дейности по превенцията и противодействието на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
 • Самостоятелно или съвместно с други органи и организации участва в разработването на проекти, касаещи превенцията на асоциалното поведение сред подрастващите;
 • МКБППМН разглежда противообществени прояви и престъпления, извършени от страна на  малолетни /8-14 години/ и непълнолетни /14-18 години/ лица като образува възпитателни дела и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетните;
 • Упражнява контрол по изпълнение на наложените възпитателни мерки;
 • Контролира дейността на обществените възпитатели към Комисията;
 • Поддържа връзка със специализираните корекционни заведения и се информира за развитието, поведението и проблемите на децата, настанени в тях от Съда, по предложение на  МКБППМН.
 • При необходимост, прави мотивирани предложения пред компетентните  органи за предсрочно освобождаване на настанените в Социално-педагогически интернати, Възпитателни училища-интернати малолетни и непълнолетни;
 • Съдейства на малолетните и непълнолетните, пребивавали в Социално-педагогически интернати, Възпитателни училища-интернати и Поправителни домове, както и на условно осъдени, за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми за реинтегрирането им в обществото;
 • Съвместно с други органи и институции организира разнообразни форми и дейности за подпомагане на родителите при възпитанието и превъзпитанието на децата им;
 • Сезира специализираните органи в случаите, когато са нарушени правата на децата от родителите и от други лица;
 • Организира информационни кампании с превантивна цел;
 • Всяка година МКБППМН представя пред Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерски съвет, Кмета и Общинския съвет отчетен доклад за дейността си през календарната година. Попълва и образците от Националния статистически институт, касаещи работата на Комисията през годината.
 • Обществените възпитатели и членове на Комисията, провеждат срещи  с ученици от училищата, по време на които се дискутират проблеми, засягащи ежедневието на подрастващите;
 • Към МКБППМН, като неин помощен орган, функционира Център за  превенция, в който работят обществени възпитатели, поради липса на щатна обезпеченост. Той се намира в Музея на етносите в гр. Златарица, ул. „Александър Стамболийски“. Там обществените възпитатели извършват своята корекционно-възпитателна и консултативна работа с подрастващи и с техните родители. Дейността им е разпределена в клубове по интереси: „Млад градинар”, „Хоби”, „Спорт през лятото”,  „Млад природолюбител”. Най – желани са часовете прекарани в Хлебна къща „Св. Николай Мирликийски”. Това е втората Хлебна къща в България, в която децата месят и пекат в истинска пещ своите хлебни деликатеси.  Желанието и стремежа на ръководителите е да създават на децата възможности за полезно и приятно свободно време, насърчават активното детско и младежко участие. Децата са на възраст от 7 до 17 години. Постепенно у тях се изгражда умението да изменят своята ценностна система, свързана с тенденциите на социалното развитие и на собствените им интереси и идеали.  А часовете прекарани в двора на къщата – музей възпитава в тях родолюбие, гражданска и социална култура. Темите са разнообразни по план, изготвен от възпитателите и одобрен от Местната комисия. Децата работят в зеленчуковата градина на Центъра, в която отглеждат био – зеленчуци още от пролетта до късна есен. Именно в процеса на труда те се учат да си помагат, да се уважават, не се обиждат и не се делят на етнически принципи. В клуб „Хоби” децата усвояват различни техники  - квилинг, декупаж, плетене с вестници, плъстене с вълна, плетене с пръсти, макраме, рисуване върху керемида, стъкло.

Сред децата, посещаващи центъра повечето не са с  противообществени прояви, но се води ежедневна превантивна дейност, като се използва различни форми, методи, средства, прожекции на видеофилми и дискусия върху тях, разглеждат се интересни теми на различни програми и кампании. Важен приоритет за децата  е гостуването в центъра на полицейски инспектор, към участъка на МВР гр. Златарица.

Спортните занимания се провеждан в двора на центъра, на стадиона или чрез походи. Правят ги с удоволствие, за да подобрят своята физическа дееспособност, да изпитат удовлетворението след  победа  в състезателни условия. Базата е добра, осигурена от общината. Децата вземат участие във всички празници – кулинарни, традиционни и официални, винаги подготвени с нещо свое.