Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.02.2024

КОНТАКТИ:

Председател: Мариян Паскалев

Секретар на МКБППМН: Борис Чакъров

Тел: 0615/3-54-20, вътр. 212

Е-mail: mkbppmn@zlataritsa.bg

Съставът на  Местната комисия за борба срещу противообществените прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните се определя със заповед на Кмета, а за председател се определя заместник-кмет на Общината. В състава на Комисията влизат представители от различни институции, имащи отношение по проблемите на подрастващите, а именно – общински служители, служители от РУ на МВР гр. Елена,  от Дирекция „Социално подпомагане“, учители от училищата, обществени възпитатели.

Основни дейности:

1. Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината.

2.   Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие.

3. Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

4. Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват по възпитанието на децата.

5.  Съдейства на децата, излезли от Социално педагогически интернати, Възпитателни училища интернати, Поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми.

6.   Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

7.  Контролира намиращата се на територията на Общината социална услуга от резидентен тип –Център за настаняване от семеен тип за деца.

8.  Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамика.

9. Организиране на лекция на тема „Безопасност на движението“ за малолетни и непълнолетни.

10. Организиране на спортни турнири по футбол, волейбол, тенис на маса и шахмат с деца от СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ и ПГ по МСС „Никола Златарски“ – град Златарица.

 

За изпълнение на задачите си местната комисия работи съвместно с:

 • Инспектор „Детска педагогическа стая” при РУ - Елена;
 • Отдел за закрила на детето при Дирекция „Социално подпомагане” - Елена;
 • Органите на образованието, в т.ч. Училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците;
 • Централна комисия за БППМН;
 • Окръжна прокуратура - Велико Търново, ТО - Елена към Районна прокуратура - Велико Търново;
 • Обществени възпитатели.

 

Нормативни актове, които регламентират дейността на местната комисия:

 • Конвенция за правата на детето;
 • Конституция на Република България;
 • Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
 • Семеен кодекс;
 • Закон за административните нарушения и наказания;
 • Наказателно-процесуален кодекс;
 • Наказателен кодекс;
 • Закон за закрила на детето;
 • Закон за предучилищното и училищно образование;
 • Закон за защита срещу домашното насилие;
 • Закон за борба с трафика на хора;
 • Правилник за детските педагогически стаи;
 • Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати;
 • Правилник за организацията и работата на домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни;
 • Наредба № 3 от 2005 г. за възнагражденията, които се изплащат за изпълнение на задачи, свързани с дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
 • Наредба № 2 от 7 юли 1999 г. за материално стимулиране на обществените възпитатели.

 

Документи:

 

1. Програма за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2024 г.

2. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2023 г.