Административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.06.2021

1. Ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение

Код, № на прилож. и № по ред

Наименование на услуга

Мярка

Размер на такса

(в лева)

ТП- 01.

Ползване на пазари в гр. Златарица и кметства и кметски наместничества

м² на ден

м² на месец

1,20

18,00

ТП- 02.

Ползване на пазари в гр. Златарица, кметства и кметски наместничества за продажба на стоки от лек автомобил, бус, товарен автомобил или каруца

 

за 1 ден

 

5,00

 

За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени за търговска дейност на открито

TП-03

Ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници за продажба на стоки:

м² на ден

1,20

ТП-04.

Ползване на места, върху които са организирани стрелбища, моторни люлки, влакчета и други атракциони:

1) град Златарица

2) кметства и кметски наместничества

 

м² на ден

м²на ден

 

0,60

0,30

ТП-05.

Разполагане на маси за сервиране пред заведения за хранене или търговски обект:

 

1) град Златарица

 

2) кметства и кметски наместничества

За 1 брой маса:

на ден

на месец

 

на ден

на месец

 

0,30

7,00

 

0,20

4,00

ТП-06.

Ползване на тротоари или улични платна, за спиране или паркиране на автомобили за осъществяване на товаро-разтоварна дейност пред търговски обект:

1) за ползване на тротоар

2) за ползване на тротоар или улично платно

3) за ползване на улично платно

За 1 брой търговски обект

на месец

на месец

на месец

 

 

10,00

8,00

6,00

ТП-07.

Разполагане на дърва за огрев, строителни и други материали върху тротоара или уличното платно:

1) град Златарица

2) кметства и кметски наместничества

 

на месец

на месец

 

10,00

5,00

2. Технически услуги

№ по ред

Код по АР

Наименование на услуга

Мярка

Срок

 

Размер на такса

(в лева)

1.

ТУ-2027

Издаване на скица за недвижим имот

 

формат А4

7 дни

20,00

3 дни

50,00

формат А3

7 дни

40,00

3 дни

100,00

формат по-голям от А3

7 дни

60,00

3 дни

150,00

2.

ТУ-2083

Издаване на скица – виза за проучване и проектиране

формат А4, А3

14 дни

20,00

формат, по-голям от А3

14 дни

75,00

3.

ТУ-2119

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство

 

7 дни

25,00

3 дни

60,00

4.

ТУ-2084

 

 

Издаване на удостоверение за търпим строеж

*изграден до 07.04.1987 г. на основание §16 от ПР на ЗУТ

 

7 дни

25,00

3 дни

60,00

5.

ТУ-2084

 

 

Издаване на удостоверение за търпим строеж за съоръжения на техническата инфраструктура

*изграден до 07.04.1987 г. на основание §16 от ПР на ЗУТ

На линеен метър

7 дни

5,00

6.

ТУ-2084

 

 

Издаване на удостоверение за търпим строеж

*изграден до 31.03.2001 г. на основание §127, ал.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ

 

7 дни

30,00

3 дни

75,00

7.

ТУ-2084

 

 

Издаване на удостоверение за търпим строеж за съоръжения на техническата инфраструктура

*изграден до 31.03.2001 г. на основание §127, ал.1 и ал.3 от ПР на ЗУТ

На линеен метър

7 дни

5,00

8.

ТУ-1991

Издаване на удостоверение за заварен строеж на основание §21 от ЗР на ЗУТ

 

7 дни

30,00

3 дни

75,00

9.

ТУ-2063

Издаване на удостоверение за степен на завършеност

 

7 дни

20,00

3 дни

50,00

10.

ТУ-2082

Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

 

7 дни

20,00

3 дни

50,00

11.

ТУ-2517

Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

*Таксите са черно-бели копия. При заявено желание за направа на цветни копия таксата е в двоен размер

формат А4

таксата е за една страница

7 дни

0,70

3 дни

1,70

формат А3

таксата е за една страница

7 дни

1,40

3 дни

3,50

формат по-голям от А3,

чертеж, план и др.

таксата е за една страница/един чертеж

7 дни

20,00

3 дни

40,00

12.

ТУ-1989

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

 

14 дни

30,00

13.

ТУ-2112

Издаване на разрешение за строеж

 

*Срокът за издаване започва да тече при наличие на одобрени проекти

За сгради

7 дни

50,00

За огради

7 дни

20,00

За линейни обекти на инженерната инфраструктура

7 дни

70,00

14.

ТУ – 01

Издаване на разрешение за строеж по одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива на основание чл.150 от ЗУТ

*таксата се събира с 30 на сто увеличение поотделно за одобряване частите на проекта и издаване на разрешение за строеж на основание чл. 150, ал.4

За сгради

7 дни

65,00

За огради

7 дни

26,00

За линейни обекти на инженерната инфраструктура

7 дни

91,00

15.

ТУ-2113

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

 

* чл.153, ал.4 и ал.5 от ЗУТ

За сгради

 

14 дни

25,00

За огради

 

14 дни

10,00

За линейни обекти на инженерната инфраструктура

14 дни

35,00

16.

ТУ-2130

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект

 

7 дни

50,00

17.

ТУ-2112

Издаване на заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж на основание чл. 154, ал.5 от ЗУТ

*Отделно се заплаща одобряването на инвестиционния проект след промяна на инвестиционните намерения

За сгради

 

7 дни

50,00

За огради

 

7 дни

20,00

За линейни обекти на инженерната инфраструктура

7 дни

70,00

 

 

 

 

3. Административни услуги по гражданско състояние

 

 

№ по ред

Код, № на прилож. и № по АР

 

Наименование на услуга

Срок за предоставяне

Размер на такса

(в лева)

  1.  

ГРАО-1997

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

от 4 до 7 дни

до 3 дни

5,00

10,00

  1.  

ГРАО-1999

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

 

Без такса

  1.  

ГРАО-2000

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

от 4 до 7 дни

до 3 дни

5,00

10,00

  1.  

ГРАО-2016

 

Издаване на удостоверение за наследници

 

от 4 до 7 дни

до 3 дни

5,00

10,00

  1.  

ГРАО-2017

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

от 4 до 7 дни

до 3 дни

5,00

10,00

  1.  

ГРАО-2019

Издаване на препис – извлечение от акт за смърт за първи път

 

Без такса

  1.  

ГРАО-2020

Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

от 4 до 7 дни

до 3 дни

5,00

10,00

  1.  

ГРАО-2033

Възстановяване или промяна на име

 

Без такса

  1.  

ГРАО-2034

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

от 4 до 7 дни

до 3 дни

5,00

10,00

  1.  

ГРАО-2036

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

от 4 до 7 дни

до 3 дни

5,00

10,00

  1.  

ГРАО-2037

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

от 4 до 7 дни

до 3 дни

5,00

10,00

  1.  

ГРАО-2038

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

от 4 до 7 дни

до 3 дни

5,00

10,00

  1.  

ГРАО-2039

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 година

от 4 до 7 дни

до 3 дни

5,00

10,00

  1.  

ГРАО-2040

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения между съпрузи

 

Без такса

  1.  

ГРАО-2052

Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

 

Без такса

  1.  

ГРАО-2053

Припознаване на дете

 

Без такса

  1.  

ГРАО-2056

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

от 4 до 7 дни

до 3 дни

5,00

10,00

  1.  

ГРАО-2057

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

до 7 дни

5,00

  1.  

ГРАО-2058

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

от 4 до 7 дни

до 3 дни

Таксата на изисканото удостоверение

  1.  

ГРАО-2073

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

от 4 до 7 дни

до 3 дни

5,00

10,00

  1.  

ГРАО-2075

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

до 7 дни

5,00

  1.  

ГРАО-2076

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

от 4 до 7 дни

до 3 дни

5,00

10,00

  1.  

ГРАО-2079

Издаване на удостоверение за постоянен адрес, след подаване на заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес

до 7 дни

5,00

  1.  

ГРАО-2080

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

 

 

Без такса

  1.  

ГРАО-2092

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

от 4 до 7 дни

до 3 дни

5,00

10,00

  1.  

ГРАО-2104

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

от 4 до 7 дни

до 3 дни

5,00

10,00

  1.  

ГРАО-2107

Издаване на удостоверение за настоящ адрес, след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

до 7 дни

5,00

  1.  

ГРАО-2108

Издаване на удостоверение за правно ограничение

до 7 дни

5,00

  1.  

ГРАО-2109

Издаване на удостоверение за семейно положение

до 7 дни

5,00

  1.  

ГРАО-2110

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

от 4 до 7 дни

до 3 дни

15,00

20,00

  1.  

ГРАО-2128

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

от 4 до 7 дни

до 3 дни

5,00

10,00

  1.  

ГРАО-2132

Промяна в актовете за гражданско състояние

 

Без такса

  1.  

ГРАО-2390

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

 

 

Без такса

  1.  

ГРАО-2391

Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство ( учредено по реда на чл.155 от СК и по право по чл.173 от СК)

 

Без такса

  1.  

ГРАО-2138

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

до 7 дни

10,00

36.

ГРАО-01

Издаване на пълни преписи, препис-извлечения или заверени копия на съставени актове по гражданско състояние и заверка на други документи

от 4 до 7 дни

до 3 дни

5,00

10,00

37.

ГРАО- 02

Издаване на други удостоверения, служебни бележки по искане на граждани

до 7 дни

5,00

4. Техническите услуги в областта на кадастъра

№ по ред

Код Код, № на прилож. и № по АР

Наименование на услуга

Размер на такса за Община Златарица и АГКК

 

Срок

(работни дни)

Размер на общата такса

(в лева)

1.

ТКУ-2027

Скица на поземлен имот в урбанизирана територия

 

За Общината - 6,00

За АГКК - 14,00

7 дни

20,00

 

За Общината - 12,00

За АГКК - 28,00

3 дни

40,00

2.

ТКУ -2027

Скица на поземлен имот в неурбанизирана територия

 

За Общината - 1,50

За АГКК - 3,50

7 дни

5,00

За Общината - 3,00

За АГКК - 7,00

3 дни

10,00

3.

ТКУ -2027

Скица на сграда

 

 

За Общината - 6,00

За АГКК - 14,00

7 дни

20,00

 

За Общината - 12,00

За АГКК - 28,00

3 дни

40,00

4.

ТКУ -2027

Схема на самостоятелен обект

 

 

За Общината - 6,00

За АГКК - 14,00

7 дни

20,00

 

За Общината - 12,00

За АГКК - 28,00

3 дни

40,00

5.

ТКУ -2027

Удостоверение за наличие или липса на данни в кадастралната карта - Удостоверение за характеристика на имот

За Общината - 6,00

За АГКК - 14,00

7 дни

20,00

 

За Общината - 12,00

За АГКК - 28,00

3 дни

40,00

6.

ТКУ -2099

Справки (устни и писмени) от кадастъра

Справката се извършва на момента

 

Без такса

7.

ТКУ -2118

Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

 

1 ден

Без такса

8.

ТКУ -2120

Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план

 

7 дни

Без такса

9.

ТКУ -2115

Попълване/поправка на кадастрален план

 

7 дни

Без такса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Заплащане на гробни места

Код, № на прилож. и № по ред

Наименование на услуга

Мярка

Размер на такса

(в лева)

ТГМ-01.

Гробно място до 8 години

 

Без такса

ТГМ-02.

Единично гробно място до 15 години в:

1) гр. Златарица

2) кметствата и кметски наместничества

 

За 1 брой

За 1 брой

 

20,00

10,00

ТГМ- 03.

Двойни гробни места (семейни гробни места) до 15 години :

1) гр. Златарица

2) кметствата и кметски наместничества

 

За 1 брой

За 1 брой

 

40,00

20,00

ТГМ-04

За вечни времена – единично гробно място:

1) гр. Златарица

2) кметствата и кметски наместничества на общината

 

За 1 брой

За 1 брой

 

60,00

30,00

ТГМ-05.

За вечни времена – двойни гробни места (семейни гробни места):

1) гр. Златарица

2) кметствата и кметски наместничества

 

За 1 брой

За 1 брой

 

120,00

60,00

ТГМ- 06.

За урнов гроб

 

50% от таксата по т. 2 и 4

6. Административни услуги по Закона за местни данъци и такси

№ по ред

Код в Административния

регистър

Наименование на услуга

Срок за предоставяне

Размер на такса

(в лева)

1.

1998

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК)

до 5 дни

10,00

 1.  

2014

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

до 5 дни

Без такса

 1.  

2071

Издаване на удостоверение за декларирани данни

до 5 дни

5,00

 1.  

2091

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

до 7 работни дни

5,00

 1.  

2124

Издаване на копие от подадена данъчна декларация

до 5 дни

10,00

 1.  

2131

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

до 7 работни дни

5,00

 1.  

2393

Издаване на удостоверение на данъчна оценка на право на строеж:

-обикновена

-бърза:

-за деклариран имот

-за недеклариран имот

 

 

5 работни дни

до 3 работни дни

 

 

10,00

 

15,00

25,00

 1.  

2395

Издаване на удостоверение на данъчна оценка на право на ползване:

-обикновена

- бърза:

-за деклариран имот

-за недеклариран имот

 

 

5 работни дни

до 3 работни дни

 

 

10,00

 

15,00

25,00

 1.  

2396

Издаване на удостоверение на данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство:

-обикновена

-бърза:

-за деклариран имот

-за недеклариран имот

 

 

5 работни дни

до 3 работни дни

 

 

10,00

 

15,00

25,00

 1.  

2834

За предоставяне на информация по чл. 87, ал. 10 от ДОПК при поискване от възложител по чл. 5 от Закона за обществените поръчки или от лице, което организира процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки и чл. 87, ал. 11 от ДОПК за целите на комплексно административно обслужване

 

5 дни

 

Без такса

 1.  

 

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на Общината, съгласно чл. 14 от ЗМТД

 

до 7 дни

 

Без такса

 1.  

 

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху нежилищни имоти, придобити от фирми и предприятия, съгласно чл. 14 от ЗМТД

до 7 дни

Без такса

 1.  

 

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху наследствата, съгласно чл. 32 от ЗМДТ

до 7 дни

Без такса

 1.  

 

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък при придобиване на имущества, съгласно чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ

до 7 дни

Без такса

 1.  

 

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху превозни средства за притежаван лек автомобил, съгласно чл. 54 от ЗМДТ

до 7 дни

Без такса

 1.  

 

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили, съгласно чл. 54 от ЗМДТ

до 7 дни

Без такса

 1.  

 

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък

до 7 дни

Без такса

 1.  

 

Приемане и обработване на декларации за освобождаване на такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци

до 7 дни

Без такса

 1.  

 

Приемане на декларации за определяне на такса смет, според количеството на битови отпадъци

до 7 дни

Без такса

 1.  

 

Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органи по приходите глоби и имуществени санкции

до 7 дни

Без такса

 1.  

 

2126

 

Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина:

-обикновена

- бърза

 

5 раб. дни

до 3 раб. дни

 

8,00

16,00

7. Административно-технически услуги „Зелена система“, „Селско стопанство и екология“

№ по

ред

Код, № на прилож. и № по АР

Наименование на услуга

Мярка

Срок

Размер на такса

(в лева)

1.

ЗСЕ- 2007

Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

 

14 дни

Без

такса

2.

ЗСЕ-2029

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

 

7 дни

Без

такса

3.

ЗСЕ-2066

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

* Закон за лечебните растения - чл. 22, т. 2

Съгласно Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост – приложена по-надолу

Таксата се изчислява на килограм, в сурово състояние

5 дни

Съгласно тарифата

4.

ЗСЕ-2093

Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

* Закон за управление на отпадъците - чл. 19

 

7 дни

Без

такса

8. Административно-техническите услуги във връзка с общинска собственост

№ по ред

Код, № на прилож. и № по АР

Наименование на услуга

Мярка

Срок

Размер на такса

(в лева)

1.

ТОС-1988

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

 

14 дни

Без такса

 

2.

ТОС-2021

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

 

14 дни

Без такса

 

3.

ТОС-2022

Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

 

14 дни

Без такса

 

4.

ТОС-2059

Издаване на заповед за изземване на имот

 

30 дни

Без такса

5.

ТОС-2078

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

 

14 дни

20,00

6.

ТОС-2081

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

 

14 дни

20,00

7.

ТОС-2095

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

 

14 дни

10,00

8.

ТОС-2470

Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

 

14 дни

Без такса

9.

ТОС-2878

Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

 

7 дни

50,00

10.

ТОС-1993

Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

 

 

Таксата е определена в Тарифа за таксите които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите

За издаване на разрешение за ползване на воден обект, съгл. чл.8, ал.1, т.1, подт. „б“ от тарифата

7 дни

250,00

За издаване на разрешение за водовземане от воден обект, съгл. чл.8, ал.1, т.2, подт. „б“ от тарифата

7 дни

250,00

За продължаване срока на разрешение за ползване на воден обект

и/или за водовземане,

съгл. чл.8, ал.2 от тарифата

7 дни

100,00

За изменение и/или допълнение на разрешенията за извършване на дейности, съгл. чл.8, ал.3 от тарифата

7 дни

130,00

11.

ТОС-2122

Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

 

14 дни

20,00

9. Административно-техническите услуги във връзка с търговия, туризъм и транспорт

по ред

Код, № на прилож. и № по АР

 

Наименование на услуга

 

Мярка

 

Срок

Размер на такса

(в лева)

1.

КТТ-2047

Категоризация на места за настаняване

 

 

 

 

Процедура за получаване на удостоверение за определена категория на място за настаняване

Чл.2, ал.1, т.1, 2 и 3 от тарифата

 

1.до 20 стаи

2.от 21 до 40 стаи 3.от 40 до 60 стаи

4.61 до 100 стаи

5. над 100 стаи

З месеца

 

 

250,00

500,00

940,00

2500,00

5000,00

2.

КТТ -2048

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

 

Процедура по промяна на собствеността лицето, извършващо дейност в обекта в категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

Чл.2, ал.1, т.1, 2 и 3 от тарифата

14 дни

150,00

3.

КТТ-2088

Категоризация на заведения за хранене и развлечение

 

Процедура за получаване на удостоверение за определена категория на заведения за хранене и развлечение

Чл.2, ал.1, т. 4 от тарифата

1.до 20 места за сядане

2.от 21 до 50 места за сядане

3.от 51 до 150 места за сядане

4.от 151 до 300 места за сядане

5.над 300 места за сядане

3 месеца

 

110,00

250,00

 

500,00

940,00

1400,00

4.

КТТ-2008

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

 

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Чл.7, ал.1, т.1 от тарифата

14 дни

150,00

5.

КТТ-2050

Прекратяване на категория на туристически обект

Услугата се изпълнява при установена необходимост и подадено заявление

7 дни

Без такса

6.

КТТ-2089

Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Чл.6 от тарифата

14 дни

150,00

7.

КТТ- 2123

Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

 

Процедура по издаване на дубликат при унищожаване или загубване на първоначално издадено удостоверение за определен вид и категория

Чл.8 от тарифата

14 дни

100,00

ТРАНСПОРТ

8.

КТТ- 2069

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите* Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници на министъра на транспорта - чл. 24

 

14 дни

20,00

9.

КТТ- 2715

Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

*Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници - чл. 32

Издаване на дубликат при изгубване и/или унищожаване на разрешението и/или холограмните стикери

14 дни

20,00

10.

КТТ- 2009

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

 

30 дни

50,00

11.

КТТ- 2090

 

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

*Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 11

 

30 дни

50,00

12.

КТТ-2087

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

*Закон за движението по пътищата - чл. 167, ал. 2, т. 4

 

14 дни

Без такса

13.

 

 

КТТ- 2012

 

 

 

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

*Закон за движението по пътищата - чл. 99а

 

 

 

7 дни

 

 

 

 

Без такса

 

 

 

14.

КТТ-2070

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

*Наредба за специално ползване на пътищата - чл.6 и чл.18, приложения 1 и 2

 

14 дни

50,00

15.

КТТ- 2103

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

*Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 23

 

14 дни

20,00

16.

КТТ- 2394

Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица

* Наредба № 1/17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата - чл. 14; чл. 16

С Експертен съвет

30 дни

70,00

10. Други услуги определени със закон

№ по ред

Код, № на прилож. и № по АР

Наименование на услуга

Срок за предоставяне

Размер на такса

(в лева)

1.

УОЗ-02

Предоставяне на достъп до обществена информация

14 дни

съгласно Тарифа

2.

УОЗ-03

Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

14 дни

Без такса

3.

УОЗ-2133

Издаване на удостоверения УП-3 за брутно трудово възнаграждение и осигурителен трудов стаж

14 дни

Без такса

4.

УОЗ- 2134

Издаване на удостоверения УП-2 за брутно трудово възнаграждение и осигурителен трудов стаж

14 дни

Без такса

5.

УОЗ-2127

 

Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до Общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

 

Без такса

11. Услуги и права, за които се дължи Данък върху добавена стойност по ЗДДС

№ по ред

Код, № на прилож. и № по АР

Наименование на услуга

Мярка

 

Срок

Размер на такса

в лева (без ДДС)

1.

ДДС-2100

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

 

7 дни

20,00

2.

ДДС-2101

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

 

 

30 дни

 

50,00

3.

ДДС-2121

Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

 

 

30 дни

 

50,00

4.

ДДС-01

Сключване на граждански брак в ритуалната зала или в сградата на Община Златарица:

-без провеждане на ритуала по сключване на граждански брак

-с провеждане на ритуала по сключване на граждански брак

 

 

 

 

30,00

 

60,00

5.

ДДС-02

Сключване на граждански брак и именуване на дете с изнесен ритуал (извън ритуалната зала или сградата на общината)

 

 

100,00

6.

ДДС-03

Извършване на траурно-обредна дейност траурните агенции заплащат такса извършване на траурно-обредна дейност и направа на паметници, траурните агенции заплащат такса за ползване на гробищни терени

За всяко влизане

 

Годишна такса

 

25,00

 

250,00

7.

ДДС-04

Граждански ритуал и ползване на религиозна сграда за тъжни ритуали

 

 

30,00

8.

ДДС-05

Провеждане на траурен обред на гроба

 

 

30,00

9.

ДДС-06

Абонаментно поддържане на гробно място (считано от месеца, следващ месеца на плащане)

12 месеца

 

50,00

10.

ДДС-07

Ползване на хладилна камера за съхранение на покойник:

-за 1 денонощие (24 часа)

-за всеки започнат час

 

 

 

 

 

24,00

1,50

11.

ДДС-08

Услуги, извършвани от „Звено за социални услуги и други дейности“:

1. със самоходно шаси

2. с комбиниран багер-товарач

3. косене с храсторез

4. с автовишка „Фолксваген“ LT 40 D

( + 0,50 лв./км)

5. машинно почистване на банкети и канавки с УНИМОК (двураменна косачка с храсторез)

6. механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и млада гора

 

 

за 1 час

за 1 час

за 1 час

за 1 час

 

за 1 декар

 

за 1 кв.м.

 

 

 

15,00

35,00

15,00

20,00

 

35,00

 

1,00

12.

ДДС-09

За ползване на зала „България“:

-цялата зала

-1/2 част от зала

 

1 ден

1 ден

 

 

300,00

150,00

13.

ДДС-10

Изготвяне на проект на пълномощно

1 брой

 

4,00

14.

ДДС-11

Попълване на бланка за CV, молба или заявление и други

1 брой

 

2,00

15.

ДДС-12

Едностранно копиране на хартия формат А4

1 страница

 

0,10

16.

ДДС-13

Двустранно копиране на хартия формат А4

1 лист

 

0,15

17.

ДДС-14

Ползване на факс услуги за страната

1 брой лист

 

1,50

18.

ДДС-15

Ползване на факс услуги за чужбина

за 1 брой лист + за 1 минута

 

1,50

+

1,00

19.

ДДС-16

Сканиране

1 страница

 

0,50

20.

ДДС-17

Запис на магнитен носител СD предоставен от клиента

1 брой

 

0,50

21.

ДДС-18

Запис на магнитен носител СD предоставен от Общината

1 брой

 

3,00

22.

ДДС-19

Запис на магнитен носител DVD предоставен от клиента

1 брой

 

1,20

23.

ДДС-20

Запис на магнитен носител DVD предоставен от Общината

1 брой

 

4,00

24.

ДДС-2015

 

Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

 

 

Съгласно Тарифа за нотариални такси

25.

ДДС-2072

Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

 

 

Съгласно Тарифа за нотариални такси

26.

ДДС-2094

Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

 

 

Съгласно Тарифа за нотариални такси