Z6_PPGAHG8001LTA0QF59N7340GO7
Z7_PPGAHG8001LTA0QF59N7340G45

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ от 2018 г. до 2022 г.

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 06.07.2023

РЕГИСТЪР

НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

 

от 2018 г. до 2021 г.

 

ДАТА

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАТОР

ВИД ДЕКЛАРАЦИЯ

НАЛИЧИЕ НА НЕСЪВМЕСТИМОСТ

ПОДАДЕНА В СРОК

ЗАБЕЛЕЖКА

 

 

1

25.04.2018

Специалист "Човешки ресурси"

Боянка Събева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

2

02.05.2018г.

Технически сътрудник ТСУ

Пламен Маринов

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

3

04.05.2018г.

Старши експерт "Екология, гори и земеделие"

инж. Галина Славчева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

4

04.05.2018г.

Ст. експерт „Управление на проекти и регионално развитие“

Валентина Григорова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

5

08.05.2018г.

Служител по сигурността на информацията, същата  и младши  експерт "Търговия, туризъм и култура“

Мария Павлова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

6

10.05.2018г.

Директор „Специализирана администрация“

Албена Конакчиева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

7

10.05.2018г.

Специалист "Кадастър и регулация"

Станислав Кожухаров

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

8

10.05.2018г.

Кметски наместник кметство с.Чешма

Димитър Иванов

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

9

11.05.2018г

Директор Детска градина „Детелина“ с. Средно село

Галя Балабанова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

10

11.05.2018г.

Специалист ТРЗ

Пенка Роглева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

11

11.05.2018г.

Гл.специалист "Гражданско състояние и вероизповедания”

Елка Вачкова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

12

11.05.2018г.

Технически сътрудник /кмет/

Борис Чакъров

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

13

11.05.2018г.

Юрисконсулт

Михаела Атанасова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

14

11.05.2018г.

Старши  експерт „ИД и ОД“

Крум Хаджиев

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

15

11.05.2018г.

Главен експерт "Общ.собственост."

инж. Нели Колева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

16

11.05.2018г.

Кметски наместни-к с.Дединци

Мирослав Асенов

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

17

11.05.2018г.

Юрисконсулт

Елица Кавръкова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

18

11.05.2018г.

Старши експерт "ГРАО"

Петя Радева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

19

11.05.2018г.

Секретар на Община Златарица

Таня Лазарова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

20

11.05.2018г.

Главен счетоводител

Диана Тодорова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

21

12.05.2018г.

Кметски  наместник с Д. Шивачево

Дилян Дилянов

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

22

14.05.2018г.

Кметски наместник с.Разсоха

Фехми Топчиев

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

23

14.05.2018г.

Кметски наместник с.Росно

Пенка Конакчиева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

24

14.05.2018г.

Главен архитект

Огнян Карастоянов

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

 

 

 

 

 

25

14.05.2018г.

Началник отдел "Местни приходи "

Олга Кисьова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

26

14.05.2018г.

Ст. специалист "Местни приходи"

Соня Настова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

27

14.05.2018г.

Специалист  "Местни приходи"

Величка Пашова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

28

14.05.2018г.

Специалист „Касиер-събирач приходи“

Радина Йорданова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

29

14.05.2018г

Специалист „Касиер-събирач приходи“

Стефка Цорева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

30

14.05.2018г

Директор

Маргарита Кралева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

31

14.05.2018г

Старши счетоводител

Златка Коцилова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

32

14.05.2018г

Старши специалист"Домакин"

Антоанета Бурнева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

33

14.05.2018г

Специалист „ГРАО”

Стефка Иванова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

34

14.05.2018г

Зам. кмет на Община Златарица

Инж. Веселин Чанев

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

 

 

 

 

 

35

14.05.2018г

Управител ЗСУ и ДД

Инж. Веселин Чанев

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

36

14.05.2018г

Директор на детски градини в  с. Горско Ново село

Марияна Милева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

37

14.05.2018г

Директор на детски градини в с. Родина

Марияна Милева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

38

14.05.2018г

Ст.специалист "Образование, здравеоп.и соц.дейности"

Нина Чолакова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

39

14.05.2018г.

Директор ЦНСТ

Ася Ганчева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

40

14.05.2018г.

Специалист „Общинска собственост"

инж. Надежда Топалова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

41

15.05.2018г.

Старши счетоводител

Жасмина Попова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

42

15.05.2018г.

Юрисконсулт

Емилия Иванова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

43

15.05.2018г.

Специалист „ГРАО”

Иванка Хаджиева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

44

15.05.2018г.

Директор ДСХ

Мария Градева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

45

15.05.2018г.

Директор ДГ „Славейче“ гр. Златарица

Анка Вълчева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

46

03.07.2018г.

Специалист „Общинска собственост“

Татяна Иванова Роглева

Чл.35, ал.1, т. от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

47.

23.10.2018г.

Специалист ГРАО

Димитрина Стефанова Кавръкова

Чл.35, ал.1, т. от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

48

23.10.2018г.

 

Специалист ГРАО

Али Неджатинов Алиев

Чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

49

05.11.2018г.

Технически сътрудник „Счетоводство“

Мария Василева Чонева

Чл.35, ал.1, т. от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

50

15.11.2018г.

Ст. специалист УТРНСА

Петя Светлинова Стоева

Чл.35, ал.1, т. от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

51.

15.11.2018г

 

Специалист „ГРАО”

Иванка Петьова Хаджиева

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

 

не

Не е законово установено подаването на закл. декларация от служителите по §2 от ЗПКОНПИ

 

 

52.

20.11.2018г.

 

Специалист „ГРАО”

Стефка Кръстева Иванова

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

не

Не е законово установено подаването на закл. декларация от служителите по §2 от ЗПКОНПИ

 

 

53.

03.12.2018г.

Юрисконсулт

Елица Миткова Кавръкова

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

 

54.

08.02.2019г

Специалист "Кадастър и регулация"

Станислав Тодоров Кожухаров

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

 

55.

22.02.2019г

Младши експерт ЕУИС и ДЛЗЛД

Йорданка Пенчева Стоева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

 

56.

30.07.2019г

Специалист „Кадастър и регулация“

Тодор Стефанов Попов

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ 

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 

 

 

57.

30.07.2019г

Специалист „Общинска собственост“

Наталия Красимирова Спасова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ 

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 

 

 

58.

03.09.2019г

Юрисконсулт Дирекция СА

Василена Петрова Василева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ 

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 

 

59

18.12.2019

Технически секретар - кмет

Николина Атанасова Стайкова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

не

да

 

 

Чл.35, ал.1, т.2от ЗПКОНПИ 

 

60

20.12.2019

Кметски наместник

Кемал Шукриев Балабанов

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

не

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2от ЗПКОНПИ 

 

 

61

20.12.2019

Кметски наместник

Шабан Юсеинов Якубов

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ 

не

да

 

 

Чл.35, ал.1, т.2от ЗПКОНПИ 

 

62

20.12.2019

Кметски наместник

Бисер Алдинов Чинов

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

Чл.35, Сал.1, т.2от ЗПКОНПИ 

 

63

23.12.2019

Заместник - кмет

Денчо Пенчев Тодоров

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ 

не

да

 

 

65

10.02.2020

Мл. експерт „Екология, гори и земеделие“

Севгинар Сафетова Мехмедова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

66

06.03.2020

Директор Дирекция „Обща администрация“

Маргарита Ненова Добрева-Кралева

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

 

Декларация при напускане

 

67

06.03.2020

Експерт по мрежова и информационна сигурност

 Николай Валентинов Раднев

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

68

 

07.04.2020 г.

 

 

 

Главен архитект

 Станимир Владимиров Величков

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

не

да

 

 

69

 

16.04.2020 г.

 

 

 

Специалист „Кадастър и регулация“

 Иванка Петьова Хаджиева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 не

да

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

 

70

02.06.2020 г

Специалист ГРАО

Наделина Стефанова Добрева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ 

не

да 

 

 

71

02.06.2020 г

Кметски наместник

с. Росно

Невена Райкова Панова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ 

не

да 

 

 

72

02.06.2020 г

Специалист ГРАО

Кина Йорданова Недялкова

Чл.35, ал.1, т.1

от ЗПКОНПИ 

не

да

 

 

73

02.06.2020 г

Специалист ГРАО

Кина Йорданова Недялкова

Чл.35, ал.1, т.2

от ЗПКОНПИ 

-

да

 

 

74

16.06.2020 г

Специалист ГРАО

Наделина Стефанова Добрева

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 

 -

да 

 

 

75

01.07.2020 г

Кметски наместник

с. Росно

Невена Райкова Панова

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 

-

да 

 

 

76

24.07.2020 г.

Главен архитект

Симеон Стефанов Симеонов

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

77

27.08.2020 г

Специалист „Екология, гори и земеделие“

Красимир Димитров Граховски

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ 

не

да 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 

 

78

09.09.2020 г

Директор на Дирекция „Обща администрация“

Иван Нотев Иванов

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ 

не

да 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 

 

79

 

30.09.2020 г.

 

 

 

Специалист „Кадастър и регулация“

Стоян Светланов Добрев

 

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

-

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

 

80

01.10.2020 г. 

 

 

 

 Секретар на Община Златарица

 

Таня Николова Лазарова

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 

-

да 

 

 

 

 

81

15.12.2020г. 

Директор

Дирекция СА

 Соня Настова 

 

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

 

да

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ 

 

82

 05.03.2021

Специалист ГРАО

 Стефка Вълчева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

 

да

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

83

20.04.2021 г.

Специалист „Касиер-събирач приходи“

Виолета Атанасова Стоянова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

не

да

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

 

84

07.06.2021 г.

Секретар на Община Златарица

Таня Николова Лазарова

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

да

 

 

85

30.06.2021 г.

Управител на ЗСУ и ДД

Ивайло Георгиев Арнаудов

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

86

01.09.2021 г.

Директор ДГ "Славейче"

Ирина Чолакова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

87

16.09.2021 г.

Ст. счетоводител

Росица Стефанова Бахарева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

88

01.10.2021 г.

Специалист ГРАО

Анита Емилова Михайлова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

89

04.11.2021 г.

Мл. експерт "Екология, гори и земеделие"

Татяна Валериева Йорданова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

90

23.11.2021 г.

Секретар на Община Златарица

Таня Николова Лазарова

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

да

 

 

91

14.12.2021 г.

Кметски наместник на км Дединци

Тодорка Димитрова Райчева - Динева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

не

да

 

 

92

17.12.2021 г.

Старши счетоводител

Жасмина Юстиниянова Попова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

да

 

 

 

 

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок: Към 31.12.2021 г. няма такива.

 

за 2022 г.

ДАТА

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАТОР

ВИД ДЕКЛАРАЦИЯ

НАЛИЧИЕ НА НЕСЪВМЕСТИМОСТ

ПОДАДЕНА В СРОК

ЗАБЕЛЕЖКА

05.01.2022 г.

Кметски наместник на км. Сливовица

Огнян Пенчев Николов

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

не

да

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

07.01.2022 г.

Секретар на Община

Таня Николова Лазарова

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

да

 

22.03.2022 г.

13.04.2022 г.

Старши счетоводител

Антоанета Богданова Маймарева

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 04.08.2022 г.

Специалист „Общинска собственост“

Мирослав Иванов

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

не

да

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 27.09.2022 г.

Кметски наместник на кметство Росно

Ваня Караиванова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

не

да

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

14.12.2022 г.

Кметски наместник на кметство Резач

Феня Балабанова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

не

       да

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

22.12.2022 г.

Специалист „Касиер – събирач на приходи“

Лили Папазова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

 

не

        да

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

   

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок: Към 13.04.2022 г. няма такива.