Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 16.06.2021

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

Към Община Златарица, като второстепенен разпоредител с бюджет е формирано Звено за социални услуги и други дейности (ЗСУ и ДД), което обединява и ръководи трите социални услуги – Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, Домашен социален патронаж,

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“

На територията на Община Златарица съществува социална услуга за деца - Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания. Това е социална услуга от резидентен тип, предоставяща жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, които не получават необходимата грижа в собственото си семейство поради различни причини (неглижиране на детето, починали родители, родители с психични, други тежки заболявания или наркозависимост, семейства, преживяващи тежка семейна криза; насилие в семейството и др.) или са лишени от родителска грижа и към момента на настаняване в Центъра са изчерпани възможностите за връщане в биологичното им семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

Услугата е предназначена за 15 деца без увреждания, лишени от родителска грижа.

В Центъра се провеждат дейности за интегриране на децата в живота на местната общност и създаване на добри партньорства с общинска администрация, ОЗД, ЦДГ, СУ, Читалище «Развитие - 1885» гр. Златарица, Детски център и БЧК.

Децата получават:

1. Сигурна и безопасна среда за живот и задоволяване на основните им потребности от храна, подслон, сигурност и развитие. В Центъра се осигурява 24-часова грижа от персонала.;

2. Достъп до здравна профилактика, здравни грижи, лечение и рехабилитация;

3. Консултиране и информиране - социално; психологическо; педагогическо; здравно; професионално; друго. Осигуряване на индивидуална подкрепа и придружаване на детето за преодоляване на проблемите във всекидневния живот;

4. Задоволяване на образователните потребности. Децата посещават масова детска градина и училище, а екипът на ЦНСТ стимулира познавателното им развитие и оказва подкрепа в процеса на обучение;

5. Условия и подкрепа за придобиване на знания и развиване на умения и готовност за живот;

6. Възможност за свободно изразяване на мнения и взимане на самостоятелно решение, както и участие при обсъждането на въпроси, свързани с ежедневието и вътрешния ред, като: настаняването им в ЦНСТ, доколкото това е възможно; оформяне на личното пространство за живот; приготвяне на храната и др.;

7. Възможност да възстановят и поддържат връзка с родителите и семейството си, както и да създават връзка с приемни родители или осиновители, като това е съобразено с най-добрия интерес на детето

Настаняване:

Решението за настаняване в Центъра се взема от директора на дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене на семейството по предложение на социалния работник от Отдел „Закрила на детето” в Дирекцията, който най-добре познава потребностите на детето и проблемите на семейството. Директорът на Дирекция „Социално подпомагане” издава административна заповед за настаняване на детето в услугата. В едномесечен срок Районният съд трябва да потвърди настаняването на детето в Центъра.

В ЦНСТДБУ Златарица работят 12 лица, от тях 11 на пълно работно време и две на непълно работно време.

КОНТАКТИ:

гр. Златарица 5090

ул. Никола Й. Вапцаров“ №17

Тел: 0615/3-50-00

Директор: Ася Ганчева

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА „ДОНКА ПАПРИКОВА“,

ГР. ЗЛАТАРИЦА

Дом за стари хора „Донка Паприкова“ е дългосрочна, резидентна услуга в специализирана среда за възрастни в надтрудоспособна възраст, разкрита през 2002г, делегирана от държавата дейност. Капацитетът на институцията е 26 места в съотношение 12 жени и 14 мъже.

Услугата се предоставя чрез комплекс от дейности за подкрепа, насочени към подобряването на качеството на живот, основани на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален подход. Целта е задоволяване на индивидуалните потребности от подкрепа на потребителите, създаване на условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото.

ДСХ предлага на своите ползватели следните социални услуги:

 • Ползване на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин, помещения за хранене и социални контакти;
 • Предоставяне на здравословна и питателна храна, в т.ч. и диетична, в зависимост от здравословното състояние и личния избор на потребителите;
 • Съдействие за снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ;
 • Съдействие при необходимост от ползване на различни административни услуги;
 • Възможност за самостоятелно организиране на свободното време (осигурени книги, абонамент за вестници и списания, тихи игри, цветарство, плетиво, разговори и дискусии по актуални проблеми, и др.);
 • Организиране на съвместни прояви с други специализирани институции, екскурзии, честват се лични и национални празници;
 • Осигурява възможност за участие в културни, рехабилитационни и други дейности и насърчаване на потребителите на социални услуги да участват в тях;
 • Трудотерапия;
 • Психологическа подкрепа;
 • Социална рехабилитация;
 • Осигурява достъп до информация – абонамент на вестници и списания, съобразени с личния избор на лицата и библиотечен фонд;
 • Помощ при извършване на хигиенни нужди;
 • Пране и гладене на лично и спално бельо.

Социалното включване и разширяване на социалните контакти на потребителите в общността се осъществява чрез осигуряване на възможност за посещение на пенсионерски клуб; театрални постановки, концерти. Гостувания в дома и извън него на вокални групи, танцьори, детски състави от СУ гр. Златарица, ЦНСТ гр. Златарица, Читалище гр. Златарица. Екскурзии и гостувания в сходни институции.

Сграден фонд - Дом за стари хора разполага разполага 14 стаи разположени в една основна двуетажна сграда и три едноетажни фамилни къщички. На първия етаж на основната сграда са разположени кухня, столова, дневна и административни помещения. В сутерена се намират: котелно на пелетно гориво, перално, сушилно и гладачно помещение..

Обзавеждане - Във всяка стая има по двама ползватели на социални услуги, които са обзаведени с масивно дървено легло с матрак и три чекмеджета, 2 гардероба, 2 нощни шкафчета, 2 стола, маса, хладилник и телевизор. Над всяко легло има звънец за повикване на персонала.

Околна среда – Дом за стари хора се намира в покрайнините на гр. Златарица на 2 километра от центъра на града в близост до горски масиви. Дворното пространство е с обща площ 1863 кв.м. Оформено с цветни лехи, затревена площ и алеи и зони за отдих.

Контакти:

гр. Златарица, обл.В. Търново

ул. „Седемдесет и четвърта” №7

моб. телефон: 0879144394

електронна поща: dsh_zlataritsa@abv.bg

 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Услугите на Домашен социален патронаж /ДСП/ са предназначени за хора, които са затруднени със задоволяване на основните си жизнени потребности - възрасти хора, самотно живеещи, хора в неравностойно положение, ветерани от войните и военно инвалиди, възрастни хора и пенсионери над 60 год. за жените и 63 год. за мъжете, военноинвалиди, жители на общината без доходи.

Капацитетът на услугата е 50 бр., но реално ползвателите са средно около 5-10 лица. Ползвателите на услугата са от населените места в община Златарица - гр. Златарица, с. Горско Ново село, с. Родина.

От месец септември 2015 г. приготвянето и доставката на храна се извършва от външен доставчик срещу заплащане.

Контакти:

Гр. Златарица

ул. „Стефан Попстоянов“ №1

Управител на ЗСУ и ДД: Георги Джуров

<Тел. за връзка: 0879252707- Марияна Косеркова

 


МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ

Предоставянето на лична помощ в община Златарица съгласно Наредба №РД07-8-9/28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ стартира през м. септември 2019 г. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. В Държавен вестник, бр. 103 от 04.12.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на закона за личната помощ. Законът влиза в сила от 01.01.2021 г. Съгласно измененията в чл. 1, ЗЛП урежда условията и реда за предоставянето и ползването на личната помощ в Република България.

Считано от 01.01.2021 г. ползвател на лична помощ може да бъде:

1. Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

2. Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, в заявлението за включване в механизъм за лична помощ, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ, която се отпуска по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на общината, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистента. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е лице над 16 г. с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие пълният размер на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, която се превежда от НОИ към личната му пенсия, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП превежда получените средства на кмета на общината, която е доставчик на лична помощ.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“- Златарица, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

Заявлението - декларация (по образец) се подава в се подава в Центъра за услуги и информация в Община Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа, лично или чрез упълномощено от него лице до Кмета на Община Златарица.

В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.

Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и документ за самоличност на човека с увреждане (за справка) или на неговия законен представител (за справка).

АСИСТЕНТИ

Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

Кандидатът за асистент подава до Кмета на Община Златарица заявление по образец към което прилага:

 • Документ за самоличност (за справка)
 • Автобиография;
 • Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор (по образец);
 • Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец).
 • По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение предходни програми и проекти.
 • В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

СРОКОВЕ ЗА ПОДГОТВЯНЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ТРИСТРАННИ СПОРАЗУМЕНИЯ И ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

В срок до 7 дни от постъпване на Заявление-декларацията за включване в механизма лична помощ, се изготвя проект на Споразумение между асистента, ползвателя и доставчика на лична помощ. В 7 – дневен срок от сключване на Споразумението, Кметът на съответната община сключва Трудов договор с избрания асистент. Изпълнението на трудовия договор с асистента започва от първо число на месеца, следващ месеца на сключването на договора.

Назначените лични асистенти представят на доставчика на лична помощ месечен отчет по образец за отработените часове, подписан и от ползвателя на личната помощ или упълномощеното от него лице. Отчетът се представя на доставчика на личната помощ в първите три работни дни на месеца, следващ отчетния месец, и подлежи на проверка.

Заявлението (по образец) се подава в Центъра за услуги и информация в Община Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 часа.

С всеки кандидат се извършва събеседване и се вписва в списъка на кандидатите за асистенти в общината.

За допълнителна информация и въпроси тел: 0615/3-54-20, вътр. 213

Образци на заявленията може се предоставят в Центъра за административно обслужване Община Златарица.