Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KG4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121G6

Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 28.03.2024

 

Отчет за 2023 година съгласно чл. 71 от НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

 

Годишен финансов отчет за 2023 г.

Дата на публикуване: 29.02.2024

 

Годишен отчет на бюджета за 2022 г. на Община Златарица

Дата на публикуване: 30.08.2023

 

Доклад за изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

Дата на публикуване: 21.06.2022

 

Покана за публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета на Община Златарица за 2021 г.

Дата на публикуване: 16.06.2022

 

Годишен касов отчет за изпълнение на бюджет 2021 година

Дата на публикуване: 18.04.2022

 

Отчет за 2021 година съгласно чл. 71 от НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

Дата на публикуване: 31.03.2022

 

Годишен отчет на бюджета за 2020 г. на Община Златарица

Дата на публикуване: 17.09.2021

 

Пояснение за прилаганата счетоводна политика и допълнителна информация за състоянието и изменението на активи, пасиви, приходи и разходи и задбалансови позиции през 2020 г.

Дата на публикуване: 01.09.2021

 

Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Златарица за 2020 г.

Дата на публикуване: 31.08.2021

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Златарица към 31.12.2020 г.

Дата на публикуване: 31.08.2021

 

Баланс на Община Златарица към 31.12.2020 г.

Дата на публикуване: 31.08.2021

 

Доклад за изпълнението на бюджета към 31.12.2019г

Дата на публикуване: 16.09.2020

 

Покана за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2019” на Община Златарица

Дата на публикуване: 16.09.2020

 

Отчет за 2019 съгласно чл. 71 от НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози . . .

Дата на публикуване: 31.03.2020