Z6_PPGAHG80090170QDRUBSPCUJB0
Z7_PPGAHG80090170QDRUBSPCUR17

Изменения на кадастрални планове

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 13.06.2021

Съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри на населените места в Община Златарица могат да се изменят, когато съдържат непълноти или грешки, като се нанасят допълнителни кадастрални данни и други.
 
Най-често отстраняваните грешки от кадастралните карти:
 
1. делба и съединяване на поземлени имоти , сгради или на самостоятелни обекти в тях;
3. отстраняване на непълноти и грешки;
4. прилагане на действащи подробни устройствени и градоустройствени планове и на техни изменения;
5. промяна на границите на поземлени имоти;
6. изградени, надстроени и пристроени сгради или самостоятелни обекти в тях, премахнати сгради;
7. промяна на предназначението, на начина на трайно ползване и на адресите на имотите;
8. промяна на данните за правото на собственост;
 
При установяване на такава грешка в кадастралните карти собственикът следва да се обърне към правоспособно лице за дейности по кадастър, което да изготви проект за изменение на кадастралната карта. Проектът се разглежда от Служба по геодезия, картография и кадастър - Велико Търново, за да се установи дали отговаря на необходимите изисквания.
 
Измененията на кадастралните карти могат да се видят в https://kais.cadastre.bg/bg/Map