Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 19.03.2024


Население на община Златарица към 31.12.2022 г.

 

 

общо

в гр. Златарица

в селата

 

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

общо

мъже

жени

Златарица

3 321

1 605

1 716

1 907

952

955

1 414

653

761

 

Население в под, във и надтрудоспобна възраст към 31.12.2022 г. в община Златарица

 

 

Общо

В това число в град Златарица:

 

Всичко

мъже

жени

общо

мъже

жени

Златарица

3 321

1 605

1 716

1 907

952

955

Под трудоспособна възраст

488

240

248

313

160

153

В трудоспособна възраст

1 842

990

852

1 086

590

496

Над трудоспособна възраст

991

375

616

508

202

3