Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 19.05.2021

Образователната мрежа на Община Златарица включва пет общински училища, разпределени както следва: едно СУ - град Златарица, едно основни училища в село Средно село и една Професионална гимназия по механизация на селско стопанство в град Златарица.

Златарица, училищеКъм настоящия момент общо в три училища се обучават 420 ученика, разпределени в 22 паралелки.

В сравнение с предходните години се наблюдава намаление на обучаваните ученици с 6% и съответно намаляване броя на паралелките. Около 50% от учениците посещават полуинтернатните групи, а около 20% от общия брой са пътуващи ученици от съседните села.

Приоритетна задача на педагогическите колективи е изпълнението на държавните образователни изисквания за изграждане на свободни и  морално инициативни личности. Образователната подготовка е основната, върху която се изгражда гражданската компетентност необходима на младите хора за активен и динамичен живот. Постоянна задача на училищното ръководство е прибиране в училище на всички деца, подлежащи на задължителното обучение до 16 годишна възраст.

Предучилищната подготовка на децата се извършва  в СУ ”Св. св. Кирил и Методий” и в групи към общинските целодневни детски  градини. В момента там се обучават деца, на които са осигурени всички необходими условия за пълноценно предучилищно обучение.

Материално-техническата база на общинските училища е една от най-важните предпоставки за осигуряване на активна учебно възпитателна работа.  Нарастващите информационни нужди на обществото изискват наличие на съвременна компютърна техника за обучение на учениците. В Община Златарица училища, които разполагат с модерни и добре оборудван компютърен кабинет са СУ “Св. св. Кирил и Методий”.

В Професионална гимназия по механизация на селското стопанство се осъществява професионално обучение на ученици в две специалности: механизация на селското стопанство и механизация на горското стопанство.Обучението се извършва от учители, които са с висше педагогическо образование .


СУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Златарица
Телефони за връзка:
061898658 дирекция,
0879277385 деловодство,
souzlatariza@abv.bg
e-mail:souzlatarica@mail.bg
web: www.bgschool.net


ПГ по МСС „Никола Златарски”.
Телефони за връзка:
дирекция 0615/35461,
счетоводство 0615/35412,
e-mail:pgmss@abv.bg


ОУ „Васил Левски” с. Средно село
Телефон за връзка
учителска стая: 0615/36015
web: http://vasillevski.zlataritsa.net