Бюджет и финансови отчети

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 13.06.2021

Общината има самостоятелен бюджет. Общинският бюджет е самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година. С общинския бюджет се определят и осигуряват парични средства, с които се финансират местни и делегирани от държавата дейности. Финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от общината в интерес на местната общност и при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.

Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по ред, определен от общинския съвет и от определените със закон компетентни органи. Приходите в общинския бюджет са:

1. собствени приходи от: местни данъци при условия, по ред и в граници, установени със закон; местни такси по ред, установен със закон; услуги и права, предоставяни от общината; общинска собственост; глоби и имуществени санкции; лихви и неустойки; други постъпления;

2. държавни трансфери за: субсидии; субвенции; безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи, в т.ч. за данък върху добавената стойност, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, финансирани от Европейския съюз;

3. трансфери между разпоредители с бюджетни кредити.

При формирането на приходната част на общинския бюджет общинският съвет определя постъпленията от: местни данъци; местни такси; предоставяните от общината услуги и права; управлението и разпореждането с общинско имущество; глоби и имуществени санкции; лихви, неустойки и други неданъчни приходи.

suobshtenie 27.10.2021

Дата на публикуване: 01.11.2021
Последна актуализация: 01.11.2021

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА СЪВМЕСТНО С ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, С КОИТО ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР


Уведомяваме всички жители на ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, че могат да предават своите отпадъци от 
    излезли от употреба гуми;
    отработени масла

в специални контейнери, които ще бъдат разположени на адрес ПИ с идентификатор 30962.110.1 (местност Белия дом) на:
    29 Октомври 2021 г. /от 12.00 часа до 14.00 часа/.

Излезлите от употреба моторни превозни средства може да предавате целогодишно на същия адрес.