Z6_PPGAHG8001LTA0QF59N73408Q4
Z7_PPGAHG8001LTA0QF59N73408Q7

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ от 2023г.

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 06.07.2023

за 2023 година

ДАТА

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАТОР

ВИД ДЕКЛАРАЦИЯ

НАЛИЧИЕ НА НЕСЪВМЕСТИМОСТ

ПОДАДЕНА В СРОК

ЗАБЕЛЕЖКА

10.01.2023 г.

Специалист „Регулация и кадастър“

Росен Паричев

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

 

не

        да

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

15.03.2023 г.

Мл. експерт „Управление на проекти и регионално развитие“

Надежда Недялкова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

 

не

        да

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

 

 

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок: Към 15.03.2023г. - няма такива.