Z6_PPGAHG8001LTA0QF59N73408Q4
Z7_PPGAHG8001LTA0QF59N73408Q7

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ от 2023г.

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 21.02.2024

за 2023 година

ДАТА

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАТОР

ВИД ДЕКЛАРАЦИЯ

НАЛИЧИЕ НА НЕСЪВМЕСТИМОСТ

ПОДАДЕНА В СРОК

ЗАБЕЛЕЖКА

10.01.2023 г.

Специалист „Регулация и кадастър“

Росен Паричев

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

 

не

        да

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

15.03.2023 г.

Мл. експерт „Управление на проекти и регионално развитие“

Надежда Недялкова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

 

не

        да

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

28.06.2023 г.

ВРИД Директор ЦНСТДБУ

Таня Папазова

Чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

 

не

        да

 

Чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

 

 

Списък на лицата, които не са подали декларации в срок: Към 15.03.2023г. - няма такива.