Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KT2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121A4

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ПРЕЗ 2020 г.

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.05.2021
РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ПРЕЗ 2020 г.
№ и дата Наименование на обекта Населено място
№ 1 от 28.01.2020 ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НН НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ гр. Златарица, в имот ид. 30962.109.19.1
№ 2 от 12.03.2020 ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ гр. Златарица, в имот с ид. 30962.501.39
ПОЕТАПНО ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ПЪРВИ ЕТАП: ХАЛЕ „А“ ОТ СЕВЕР И НАВЕС;
ВТОРИ ЕТАП: ХАЛЕ „Б“ ОТ ЮГ И НАВЕС;
№ 3 от 12.03.2020 СКЛАД ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕНТАР гр. Златарица, в имот с ид: 30962.501.40
№ 4 от 12.03.2020 ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОКРИВНА МРЕЖОВА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА С МОЩНОСТ 19,80 kW в поземлен имот с идентификатор 35273.43.13 по КК и КР на с. Калайджии, Община Златарица, област Велико Търново с. Калайджии, общ. Златарица, в имот с ид. 35273.43.12
№ 5 от 08.04.2020 МОНТАЖ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ  С МОЩНОСТ 30 kW /Фотоволтаична електрическа централа/ в поземлен имот с ид. 67395.250.96 по КК и КР на с. Сливовица, Община Златарица, област Велико Търново УПИ V-96 и УПИ VI-96,кв. 22 по ПУП на с.Сливовица с. Сливовица, общ. Златарица, в имот с ид. 67395.250.96
№ 6 от 21.05.2020 “ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ С №VTR 0086.А005 „ZLATARICA“ С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900/1800/2100 MHZ НА „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД гр. Златарица, в имот с ид. 30962.502.2027
№ 8 от 31.07.2020 ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ – НАВЕС” гр. Златарица, в имот с ид. 30962.502.952
№ 9 от 13.08.2020 ПРИСТРОЯВАНЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА (НАВЕС, ЛЯТНА КУХНЯ СЪС СКЛАД И ПРЕДВЕРИЕ) ПЛЪТНА ОГРАДА НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ гр. Златарица, в имот с ид. 30962.501.14.16
№ 10 от 13.08.2020 ОТКРИТ НАВЕС КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА гр. Златарица, в имот с ид. 30962,502.355
№ 11 от 18.08.2020 КЪТОВЕ ЗА ОТДИХ И ТУРИЗЪМ гр. Златарица, в имот с ид. 30962.502.15
№ 12 от 18.08.2020 КЪТОВЕ ЗА ОТДИХ И ТУРИЗЪМ гр. Златарица, в имот с ид. 30962.503.14
№ 13 от 18.08.2020 КЪТОВЕ ЗА ОТДИХ И ТУРИЗЪМ с. Родина, общ. Златарица в имот с ид. 62877.200.29
 № 14 от 15.09.2020 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА гр. Златарица, в имот с пи. 30962.441.110
№ 15 от 24.09.2020 ПЛЪТНА ОГРАДА В ПИ С ИД. 30962.501.1953 ПО ПЛАНА НА ГР. ЗЛАТАРИЦА гр. Златарица, в имот с ид. 30962.501.1953
№ 16 от 24.09.2020 ПЛЪТНА ОГРАДА В ПИ С ИД. 30962.501.879 ПО ПЛАНА НА ГР. ЗЛАТАРИЦА гр. Златарица, в имот с ид. 30962.501.879
№ 17 от 22.10.2020 ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В ИД. 30962.502.17.1.1 В ЗАВЕДЕНИЕ И ЗАЛОЖНА КЪЩА гр. Злаатрица, в имот с ид. 30962.502.17.1.1
№ 18 от 26.10.2020 ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ – ЛЯТНА КУХНЯ И НАВЕС В ИД. 17213.110.576 с. Г. Н. село, общ. Златарица, в имот с ид. 17213.110.576
№ 19 от 13.11.2020 ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТКРИТ НАВЕС КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИД. 30962.441.110, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. ЗЛАТАРИЦА, ОБЩ. ЗЛАТАРИЦА гр. Златарица, в имот с ид. 30962.441.110.1
№ 20 от 26.11.2020 ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛЕКА ПОСТРОЙКА В УПИ С ИД. 30962.501.1383 ПО ПЛАНА НА ГР. ЗЛАТАРИЦА, ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА, ОБЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО гр. Златарица, в имот с ид. 30962.501.1383