Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KB2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121Q5

Схеми по ЗУТ

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 18.05.2021

Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на преместваеми увеселителни обекти или преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности.

   Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с Наредба за преместваемите обекти на територията на община Златарица съгласно чл.56, ал.1 и чл. 57, ал.1 от Закона за устройство на територията, като в наредбата, в зависимост от вида и предназначението на обекта, са поставени изисквания за предоставяне на инженерно-техническа част или конструктивно становище.

   Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на преместваеми увеселителни обекти или преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности.

   Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет, като в наредбата, в зависимост от вида и предназначението на обекта, са поставени изискване за предоставяне на инженерно-техническа част или конструктивно становище.