Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KM4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CB4

План за ползване на дървесина от горските територии – общинска собственост, съгласно лесоустройствения проект за 2021 г.

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.06.2021

(съгласно решение №233/31.03.2021 г. на Общински съвет Златарица)

 

по

ред

Землище

Подотдел по ЛУП

Площ на подотдел /ха/

Вид гора

Запас /м3/ха/

 по ЛУП

Пл. извл/ ЛУП

Предвидено 

ползване  по план-извл.и ЛУП 

3/ха/

забележка

 

 

1.

Дединци

140“и“

0.8 ха

ЛВ

313 пл.м3

Пл. изв.

250 пл.м3

преходен

2.

Сливовица

19“п1“

1.11 ха

СмВП

183 пл.м3

Пл. изв.

62 пл.м3

преходен

3.

Дединци

107“з“

2.00 ха

БК

225 ха

ЛУП

100 пл.м3

преходен

4.

Дединци

140“г“

2.32 ха

ГВП

253 пл.м3

ЛУП

255 пл.м3

преходен

5.

Дединци

109“г1“

19.7 ха

ЧК

165 пл.м3

Пл. изв.

460 пл.м3

ГП 2020 г.

6.

Дединци

112“а“

   2.6 ха

БВП

149 пл.м3

ЛУП

  60 пл.м3

ГП 2020 г.

7.

Дединци

112“б“

 20.8 ха

СмСрНП

105 пл.м3

Пл. изв..

735пл.м3

ГП 2020 г.

8.

Дединци

112“ж“

  3.2 ха

БлСрНП

129 пл.м3

Пл. изв.

135 пл.м3

ГП 2020 г.

9.

Дединци

112“г“

  1.7 ха

БСр

235 пл.м3

ЛУП

110 пл.м3

ГП 2020 г.

10.

Дединци

108“ж“

  1.3 ха

БК

142 пл.м3

Пл. изв.

 25 пл.м3

ГП 2020 г.

11.

Дединци

108„д“

10.7 ха

Кгбр

41 пл.м3

Пл. изв.

470 пл.м3

ГП 2021 г.

12.

Дединци

92“у“

1.6 ха

БК

314 пл.м3

Пл. изв.

150 пл.м3

ГП 2021 г.

13.

Дединци

92“т“

11.1 ха

ЗдСрНП

149 пл.м.3

Пл. изв.

300 пл.м3

ГП 2021 г.

 

Всичко:   Преходни  -    667 пл.м3

ГП 2020г.  - 1525 пл.м3

ГП 2021г.   – 920 пл.м3