Z6_PPGAHG80093AE0QJNM4K6H0AQ1
Z7_PPGAHG80093AE0QJNM4K6H0A67

Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване и екология

Дата на публикуване: 14.06.2021
Последна актуализация: 17.06.2021

Председател:          Анатоли Маринов Маринов
Секретар:                Николай Георгиев Коев
Членове:                   Ленко Якимов Арнаудов
                                   Владимир Василев Велков
                                   Пенчо Василев Чанев