Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS6

Управленска програма

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 17.05.2021

Програма

за управление на община Златарица мандат 2019 - 2023

І. УВОД:

Програмата е средносрочен планов документ, изготвена на основание чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за срок от 4 години. Тя е съобразена с основните цели и приоритети на местното и регионално развитие в периода 2019 – 2023 г. и е обвързана с всички действащи стратегически, регионални, финансови, технически и нормативни документи на община Златарица. 

Управленска програма 2019 – 2023г рамкира приоритетите на oбщина Златарица насочени към съвременна, прозрачна и отговаряща на предизвикателствата стоящи пред жителите на населените места в общината. Програмата е основната опорна точка от която да се изгради работещ административен екип, който да отговори на очакванията на гражданите и професионалното реализиране на националната политика за регионално развитие, чрез която да се осигурят достатъчно надеждни ресурси за техническа подготовка и разработване на успешни проекти по oперативните програми на Европейския съюз.  Реализирането на редица проекти е допълнителна инвестиция за  привличане на финансови ресурси с цел подобряването на съвременна и достъпна инфраструктура, осигуряването на модерна  и качествена образователна, здравна, социална и културна среда.

Програмата е отворен документ, който може да бъде допълван и развиван в процеса на изпълнение, защото задължението на местната власт е да бъде в непрекъснат диалог с хората за създаване на качествена местна политика.

 

Програма за управление на община Златарица мандат 2019-2023г.