Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS6

Управленска програма

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.03.2024

Програма

за управление на община Златарица мандат 2023 - 2027

І. УВОД: 

 

Програмата е средносрочен планов документ, изготвена на основание чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за срок от 4 години. Тя е съобразена с основните цели и приоритети на местното и регионално развитие в периода 2023 – 2027 г. и е обвързана с всички действащи стратегически, регионални, финансови, технически и нормативни документи на община Златарица.  

Управленска програма 2023 – 2027г рамкира приоритетите на oбщина Златарица, насочени към съвременна, прозрачна и отговаряща на предизвикателствата стоящи пред жителите на населените места в общината. Програмата е основната опорна точка от която да се изгради работещ административен екип, който да отговори на очакванията на гражданите и професионалното реализиране на националната политика за регионално развитие, чрез която да се осигурят достатъчно надеждни ресурси за техническа подготовка и разработване на успешни проекти по oперативните програми на Европейския съюз. Реализирането на редица проекти е допълнителна възможност за  привличане на финансови ресурси с цел подобряването на съвременна и достъпна инфраструктура, осигуряването на модерна и качествена образователна, здравна, социална и културна среда. 

 

Програмата е отворен документ, който може да бъде допълван и развиван в процеса на изпълнение, защото задължението на местната власт е да бъде в непрекъснат диалог с хората за създаване на качествена местна политика.

 

Програма за управление на община Златарица мандат 2023-2027 г.