Електронни административни услуги, предоставяни от община Златарица:

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 10.01.2022

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

 

Как да заявя електронна административна услуга?

Как да добавя документи към заявление за електронна административна услуга?

Как да връча заявлението си за електронна административна услуга на доставчика й?

Как да проследя статуса на заявена от мен електронна административна услуга?

Как да платя таксата за електронна административна услуга?

 

Община Златарица предоставя следните електронни административни услуги чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги. Услугите можете да получите, като използвате квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

Административни услуги „Зелена система“

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

2046  Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

 

Административни услуги "Кадастър"

2099  Справки (устни и писмени) от кадастъра

2118  Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

2119  Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2120  Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

 

Административни услуги "Контрол по строителството"

2098  Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

2667  Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

 

Административни услуги "Местни данъци и такси"

1998  Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

2014  Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

2071  Издаване на удостоверение за декларирани данни

2091  Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

2124  Издаване на копие от подадена данъчна декларация

2126  Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

2131  Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

2393  Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

2395  Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

2396  Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

2834  Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона

9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство

9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство

9406 Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата

9410 Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

9411 ИСКАНЕ за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък

9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

920001 Уведомление от нотариусите за прехвърлени вещни права върху недвижими имоти и превозни средства

 

 

 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1997  Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

2000  Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2016  Издаване на удостоверение за наследници

2017  Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2020  Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2033  Възстановяване или промяна на име

2034  Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2036  Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2037  Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2038  Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2039  Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2040  Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2053  Припознаване на дете

2056  Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2057  Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2058  Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2073  Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2075  Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2076  Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2079  Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2080  Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2092  Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2104  Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2107  Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2108  Издаване на удостоверение за правно ограничение

2109  Издаване на удостоверение за семейно положение

2110  Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2128  Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2132  Промяна в актовете за гражданско състояние

2138  Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2390  Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

2391  Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

 

Административни услуги "Реклама"

2100  Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

 

Административни услуги "Селско стопанство и екология"

2006  Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

2007  Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

2045  Издаване на разрешително за достъп до горски територии

2066  Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

2086  Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

2093  Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

2122  Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

 

Административни услуги "Социални дейности"

2127  Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

 

Административни услуги "Транспорт"

2012  Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

 

Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"

2008  Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2047  Категоризация на места за настаняване

2050  Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта

2087  Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

2088  Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2089  Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2123  Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

3087  Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

3122  Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости

 

Административно-технически услуги Общинска собственост

1988  Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

2059  Издаване на заповед за изземване на имот

2078  Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2081  Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

2095  Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

2105  Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение

2470  Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

2878  Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

 

Административно-технически услуги Устройство на територията

1986  Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

1989  Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

1990  Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

1991  Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

1992  Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

1993  Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

2001  Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2002  Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

2004  Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

2018  Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

2023  Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

2025  Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2027  Издаване на скици за недвижими имоти

2043  Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

2054  Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2060  Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2061  Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2062  Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2063  Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2064  Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

2082  Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2083  Издаване на виза за проектиране

2084  Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

2085  Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

2111  Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

2112  Издаване на разрешение за строеж

2113  Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2114  Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

2115  Одобряване изменението на кадастрален план

2117  Одобряване на подробен устройствен план

2130  Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2517  Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

2879  Промяна на предназначението на сгради

 

Правни и административно-технически услуги

1994  Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

2784  Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ВСИЧКИ АДМИНИСТРАЦИИ

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)