Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2023

ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

За контакт :

Елеонора Димитрова – 0888734943

Анета Михайлова -0886514730

Цветанка Димитрова - 0877788442

На територията на Община Златарица има трима здравни медиатори – в гр. Златарица - двама и в  с. Родина - един.

 Здравните медиатори подпомагат дейността на общините по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите при и по повод на предоставяната медицинска помощ, а именно:

 • подпомагат достъпа до медицинска помощ на лица от уязвими групи чрез:
 • информиране и разясняване на правата и задълженията на пациента;
 • информиране за здравните дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
 • информиране за медицински услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
 • придружаване до общопрактикуващ лекар и/или друг/и медицински специалист/и;
 • при необходимост оказване на съдействие при изготвяне на необходими документи – за възстановяване на здравноосигурителни права; при настаняване и/или изписване от лечебно заведение; за извършване експертиза на временната неработоспособност, експертиза на вида и степента на увреждане и експертиза на трайно намалената работоспособност; за заплащане от дирекция „Социално подпомагане“ на оказана болнична медицинска помощ за диагностика и лечение; за получаване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия по Закона за хората с увреждания и др.;
 • оказване на съдействие за закупуване на лекарствени продукти и медицински изделия;
 • подпомагане дейността по превенция на насилието над медицински специалисти.

Осъществяват дейности по промоция на здравето сред уязвими групи чрез:

 • информиране по въпроси, свързани със семейното планиране, сексуалното и репродуктивното здраве;
 • информиране и разясняване на ползата от ваксинопрофилактиката, рисковете от ваксинопредотвратимите инфекциозни заболявания и техните усложнения;
 • информиране за вредите от тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотични вещества;
 • предоставяне на съвети за хигиена и хранене.

При необходимост оказват съдействие на общопрактикуващите лекари:

 • за обхващане на включените в пациентския им списък лица с необходимите ваксини за възрастта съгласно Имунизационния календар на Република България и на такива с непълен имунизационен статус;
 • при организирането и провеждането на имунизационни кампании;
 • за осъществяване на профилактични прегледи на включените в пациентския им списък лица;
 • при прилагане на профилактични и противоепидемични мерки при възникване на епидемична ситуация;
 • при изпълнение на програми в областта на здравната профилактика.

При необходимост оказват съдействие на лекарите по дентална медицина:

 • за осъществяване на дентални профилактични и лечебни дейности;
 • при изпълнение на профилактични национални и регионални програми в областта на денталната медицина;

Оказват съдействие на регионалните здравни инспекции:

 • за обхващане на лица без избран общопрактикуващ лекар с необходимите ваксини за възрастта съгласно Имунизационния календар на Република България и на такива с непълен имунизационен статус;
 • при организирането и провеждането на имунизационни кампании;
 • при прилагане на профилактични и противоепидемични мерки при възникване на епидемична ситуация;
 • при изпълнение на програми в областта на здравната профилактика;

Оказват помощ на лица от уязвими групи при взаимодействие с държавни и общински органи и институции във връзка с предоставяне на медицинска помощ, интегрирани здравно-социални услуги и осъществяване на дейности в областта на здравната профилактика.

 При осъществяване на дейностите, здравните медиатори спазват следните принципи:

 1. отговорност;
 2. спазване и зачитане на човешките права и правата на хората с увреждания;
 3. зачитане достойнството на личността;
 4. зачитане правото на изразяване на мнение и изслушване;
 5. конфиденциалност;
 6. индивидуален подход;
 7. непрекъснатост и приемственост;
 8. своевременност;
 9. междуинституционално сътрудничество.

Системата на здравното обслужване на населението в Община Златарица е сравнително добре организирана, обезпечена материално и кадрово. Всички звена са оборудвани с необходимата медицинска апаратура. Предоставени са подходящи за дейността им сгради и помещения.


Д-р Павлинка Велкова - ОПЛ „ЕТ ИППМП-лекарски кабинет  д-р Велкова” гр. Златарица, ул.”Стефан Попстоянов” №23-25.
Телефони за връзка:
Служ. 0615/3-54-33
GSM 0888523086


Д-р Георги Банков – ОПЛ „ЕТ ИППМП”. Индивидуална практика с фелдшер Юрий Йорданов. Кабинета се намира в сградата на кметство с. Горско Ново село.
Телефон за връзка: 0886399558


Д-р Десислава Банкова – ОПЛ „ЕТ ИППМП” Кабинета се намира в сграда на кметство с. Калайджии.
Телефон: 0888463809


Д-р Аксел Ангелова – ГППМПДМ-С.А-Дентал Кеар ООД. Кабинета се намира в гр. Златарица ул.„Стефан Попстоянов” №23-25.
Телефон: 0885522367


Д-р Даринка Станчева – „ЕТ ИППМП-стоматологичен кабинет”. Кабинета се намира на гр.Златарица ул.”Стефан Попстоянов” № 23-25.
Телефон: 0618/35582


Д-р Анатоли Пеев – „ЕТ ИППМП-стоматологичен кабинет”. Кабинета са намира в гр. Златарица ул. „Стефан Попстоянов” № 23-25.
Телефон: 062/35679