Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K66
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ7

Околна среда

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.03.2023

Дейности, които община Златарица осъществява по отношение на опазване на околната среда

 

 • Дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци;
 • Дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или регионални депа;
 • Осъществява контрол по сключени договори за:
 • Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Златарица;
 • Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и проводимостта на дъждоприемни шахти на територията на град Златарица;
 • Снегопочистване на входно-изходните участъци от републиканската пътна мрежа, преминаваща през град Златарица, и на общинска пътна мрежа на територията на община Златарица;
 • Дезинсекция и дезакаризация  на територията на община Златарица;
 • Управление на масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки; отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори; излезли от употреба гуми и др.);
 • Договори по закриване и рекултивация на общински депа за отпадъци и нарушени терени на територията на община Златарица;
 • Почистване на терени – общинска собственост, замърсени с отпадъци;
 • Третиране на строителни отпадъци в инсталация за оползотворяването им;
 • Поддържане и ремонт на вегетативни и невегетативни структурни елементи на паркове, градини, прилежащи озеленени площи към улици и булеварди, улично озеленяване, извънселищни паркове и лесопаркове, междублокови пространства – общинска собственост, на територията на гр. Златарица и кварталите към гр. Златарица.
 • Изготвя разрешителни и позволителни документи; маршрутни листи за транспортиране на строителни отпадъци до инсталация за третирането им; разрешения за кастрене, преместване и изкореняване на растителност; регистрационни карти на кучета;
 • Организира и подпомага работата на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Велико Търново; изготвя справки за размера на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 ЗУО;
 • Координира дейностите по изграждане на инсталация за третиране на битови отпадъци преди депонирането им
 • Участва в обществени обсъждания на доклади по ОВОС, комисии за учредяване на СОЗ, комисии за рекултивация на нарушени терени; комисии за проверки на разрешителни по чл.104 от ЗООС, издаване на разрешителни по Закона за водите и др.;
 • Участва в изготвянето, изпълнението и отчитането на планове, програми и стратегии в областта на опазването на околната среда и на Програма за трайно намаляване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Златарица;
 • Изготвяне на годишни доклади и отчети, изискващи се по реда на специални закони в областта на опазването на околната среда;
 • Изготвя задания за обществени поръчки и участва в провеждането на съответните обществени поръчки;
 • Подписва (съгласува) проекти по част “Озеленяване” за обекти на територията на Община Златарица;
 • Организира процедури по реда на чл. 195, ал. 5 и чл. 196 от Закона за устройство на територията в частта за растителност;
 • Осъществява взаимодействие с НПО;
 • Провежда и подпомага провеждането на информационни и образователни програми, свързани с опазването на околната среда;
 • Търси източници и прави предложения за финансовото осигуряване на общински екологични инициативи и обекти;
 • Извършва проверки и изготвя отговори и становища по постъпили жалби, сигнали и предложения на физически и юридически лица;
 • Осъществява контрол по спазване на екологичното законодателство на национално ниво и местната нормативна уредба в тази област; Съставя актове за установяване на административни нарушения при наличие на предпоставките, предвидени в хипотезата на правната норма на чл. 37 ал. 1 от ЗАНН;
 • Осъществява контрол по спазване на разпоредбите, предвидени в Закона за защита на животните, ЗВМД и подзаконовите им нормативни актове; Осъществява контрол по спазване на разпоредбите в наредбата, регламентираща отглеждането на животни в жилищните зони на населените места, приета от ОбС Златарица.


Организира прилагането на:

 • Наредба №1 за опазване на обществения ред, държавната, общинската и частна собственост и околната среда в община Златарица
 • Наредба №2 за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Златарица;
 • Наредба № 3 за управление на отпадъците на територията на община Златарица
 • Стратегии, планове и програми

 

Годишен отчет 2022 за изпълнение на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ