Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K66
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ7

Околна среда

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.04.2024

Дейности, които община Златарица осъществява по отношение на опазване на околната среда

 

 • Дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци;
 • Дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или регионални депа;
 • Осъществява контрол по сключени договори за:
 • Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Златарица;
 • Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и проводимостта на дъждоприемни шахти на територията на град Златарица;
 • Снегопочистване на входно-изходните участъци от републиканската пътна мрежа, преминаваща през град Златарица, и на общинска пътна мрежа на територията на община Златарица;
 • Дезинсекция и дезакаризация  на територията на община Златарица;
 • Управление на масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки; отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори; излезли от употреба гуми и др.);
 • Договори по закриване и рекултивация на общински депа за отпадъци и нарушени терени на територията на община Златарица;
 • Почистване на терени – общинска собственост, замърсени с отпадъци;
 • Третиране на строителни отпадъци в инсталация за оползотворяването им;
 • Поддържане и ремонт на вегетативни и невегетативни структурни елементи на паркове, градини, прилежащи озеленени площи към улици и булеварди, улично озеленяване, извънселищни паркове и лесопаркове, междублокови пространства – общинска собственост, на територията на гр. Златарица и кварталите към гр. Златарица.
 • Изготвя разрешителни и позволителни документи; маршрутни листи за транспортиране на строителни отпадъци до инсталация за третирането им; разрешения за кастрене, преместване и изкореняване на растителност; регистрационни карти на кучета;
 • Организира и подпомага работата на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Велико Търново; изготвя справки за размера на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 ЗУО;
 • Координира дейностите по изграждане на инсталация за третиране на битови отпадъци преди депонирането им
 • Участва в обществени обсъждания на доклади по ОВОС, комисии за учредяване на СОЗ, комисии за рекултивация на нарушени терени; комисии за проверки на разрешителни по чл.104 от ЗООС, издаване на разрешителни по Закона за водите и др.;
 • Участва в изготвянето, изпълнението и отчитането на планове, програми и стратегии в областта на опазването на околната среда и на Програма за трайно намаляване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Златарица;
 • Изготвяне на годишни доклади и отчети, изискващи се по реда на специални закони в областта на опазването на околната среда;
 • Изготвя задания за обществени поръчки и участва в провеждането на съответните обществени поръчки;
 • Подписва (съгласува) проекти по част “Озеленяване” за обекти на територията на Община Златарица;
 • Организира процедури по реда на чл. 195, ал. 5 и чл. 196 от Закона за устройство на територията в частта за растителност;
 • Осъществява взаимодействие с НПО;
 • Провежда и подпомага провеждането на информационни и образователни програми, свързани с опазването на околната среда;
 • Търси източници и прави предложения за финансовото осигуряване на общински екологични инициативи и обекти;
 • Извършва проверки и изготвя отговори и становища по постъпили жалби, сигнали и предложения на физически и юридически лица;
 • Осъществява контрол по спазване на екологичното законодателство на национално ниво и местната нормативна уредба в тази област; Съставя актове за установяване на административни нарушения при наличие на предпоставките, предвидени в хипотезата на правната норма на чл. 37 ал. 1 от ЗАНН;
 • Осъществява контрол по спазване на разпоредбите, предвидени в Закона за защита на животните, ЗВМД и подзаконовите им нормативни актове; Осъществява контрол по спазване на разпоредбите в наредбата, регламентираща отглеждането на животни в жилищните зони на населените места, приета от ОбС Златарица.


Организира прилагането на:

 

Годишен отчет 2022 за изпълнение на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

 

РЕШЕНИЕ №ВТ-08-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на ,,Програма за опазване на околната среда на община Златарица 2021-2028 г., с раздел "Лечебни растения" и "Програма за опазване, устойчива ползване и възстановяване функциите на почвите на община Златарица за периода 2021 г. -2028 г.''

 

КАК И КЪДЕ МОГАТ ДА ИЗХВЪРЛЯТ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА СВОИТЕ ОТПАДЪЦИ

 

Енергийна ефективност


Изграждане или реконструкция на енергийни обекти и съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници

 

Нови отговорности на общините при изграждане на ВЕИ мощности

 

НАРЪЧНИК за процедурите при изграждане или реконструкция на енергийни обекти и съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници

 


 

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Златарица 2023-2025 г.

 

Приета с решение №569/31.07.2023г. на ОС Златарица

 


 

Залавяне на безстопанствено куче на 28.02.2024 г.

 

Във връзка с изпълнение на мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета чрез масова кастрация и чл. 8, ал. 1 и 2 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, уведомяваме всички заинтересовани лица, че на 28.02.2024 г., в гр. Златарица, ще бъде извършено залавяне на кучета за кастрация във връзка с Докладна записка с рег. индекс РД-22-1280/26.02.24 г.

При желание за съдействие и участие в дейността всички желаещи: граждани, представители на НПО или представители на фондация ,,Четири лапи’’ могат да бъдат включени.

Тел. за връзка и допълнителна информация: 0879540235 мл. експерт ,,Екология, гори и земеделие’’ Татяна Йорданова.

 


 

Залавяне на безстопанствено куче на 15.08.2023 г.

 

Във връзка с изпълнение на мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета чрез масова кастрация и чл. 8, ал. 1 и 2 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, уведомяваме всички заинтересовани лица, че на 15.07.2023 г., в гр. Златарица и с. Горско Ново село, ще бъде извършено залавяне на кучета за кастрация.      

    При желание за съдействие и участие в дейността всички желаещи: граждани, представители на НПО или представители на фондация ,,Четири лапи’’ могат да бъдат включени.

       Тел. за връзка и допълнителна информация: 0879540235 мл. експерт ,,Екология, гори и земеделие’’ Татяна Йорданова.

 


 

Залавяне на безстопанствено куче на 22.08.2023 г.

Във връзка с изпълнение на мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета чрез масова кастрация и чл. 8, ал. 1 и 2 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, уведомяваме всички заинтересовани лица, че на 22.08.2023 г., в гр. Златарица и с. Росно, ще бъде извършено залавяне на кучета за кастрация.       

    При желание за съдействие и участие в дейността всички желаещи: граждани, представители на НПО или представители на фондация ,,Четири лапи’’ могат да бъдат включени.

       Тел. за връзка и допълнителна информация: 0879540235 мл. експерт ,,Екология, гори и земеделие’’ Татяна Йорданова.

 


 

Залавяне на безстопанствено куче на 13.03.2024 г.

Във връзка с изпълнение на мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета чрез масова кастрация и чл. 8, ал. 1 и 2 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, уведомяваме всички заинтересовани лица, че на 13.03.2024 г., в гр. Златарица, ще бъде извършено залавяне на кучета за кастрация във с Жалба с рег. индекс № РД-25-1514/06.03.2024 г.     

       При желание за съдействие и участие в дейността всички желаещи: граждани, представители на НПО или представители на фондация ,,Четири лапи’’ могат да бъдат включени.

       Тел. за връзка и допълнителна информация: 0879540235 мл. експерт ,,Екология, гори и земеделие’’ Татяна Йорданова.

 

Дата на публикуване: 12.03.2024

 


Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Златарица 2024-2028 г.  Приета с решение  № 11/29.11.2023 г.

Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Златарица 2024-2028 г.

 

Решение №11/29.11.2023 г. на ОС Златарица