Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24M7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CC6

Правомощия на Кмета

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

 

 • Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 • Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
 • Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните структури на Министерството на вътрешните работи;
 • Организира изпълнението на общинския бюджет, на дългосрочните програми, както и изпълнението на актовете на общинския съвет;
 • Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката и на Министерския съвет;
 • Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение.
 • Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
 • Председателства Съвета по сигурност;
 • Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и организира изпълнението им;
 • Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние.
 • Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
 • Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;
 • Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.
 • Кметът на общината изпълнява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт, с решение на общинския съвет или възложени му от централните държавни органи.