Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H81

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 19.04.2022

Организацията и редът за извършване на проверка на декларациите по чл.35, ал.1, т.1-4 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество се извършват по реда на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси  в община Златарица, утвърдени със заповед на кмета на Общината.

Информация за подадените декларации на служителите от Общинска администрация са в раздел „Администрация“-  „Декларации по ЗПКОНПИ.“

Информация за подадените декларации на общинските съветници са в раздел „Общински съвет“- „Декларации по ЗПКОНПИ“