Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121P6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HO1

Ред и условия за повторно използване на информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 19.04.2022

ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР

Нормативна уредба

Конституция на Република България (КРБ)

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

 

Юридическа характеристика

Настоящата процедура указва реда и условията за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване. Съгласно чл. 2, ал. 3 ЗДОИ информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху материален носител, включително съхранена като документ, звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор.

Повторно използване на информация от обществения сектор е използването й за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която е била създадена в рамките на правомощията или функциите на организация от обществения сектор.

Предоставянето на информация от обществения сектор на организация от обществения сектор във връзка с осъществяване на нейните правомощия или функции не е повторно използване по смисъла на ЗДОИ (чл. 2а ЗДОИ).

 

Осъществяване на процедурата

I. Компетентен орган

Община Златарица в лицето на кмета на Общината е задължен орган по предоставяне на обществена информация за повторно използване по ЗДОИ.

Община Златарица в лицето на кмета на Общината не е длъжна да предоставя информация за повторно използване, когато това изисква нейното създаване или адаптиране или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква непропорционално много усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция.

Община Златарица в лицето на кмета на Общината не е длъжна и да продължава създаването или събирането на определен вид информация за нуждите на повторното ѝ използване (чл. 41а, ал. 2 и 3 ЗДОИ).

II. Заявител

Искане за повторно използване на информация от обществения сектор може да бъде направено от:

1. всеки гражданин на Република България при условията и по реда, определени в ЗДОИ, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация;

2. чужденците и лицата без гражданство в Република България;

3. всички юридически лица (арг. от чл. 4 ЗДОИ);

4. организации от обществения сектор. Ако информация от обществения сектор е поискана за повторно използване във връзка с осъществяване на дейности, които са извън правомощията или функциите на обществената организация, се прилагат условията и заплащането, предвидени в ЗДОИ (арг. от чл. 41в ЗДОИ).

III. Нормативно установени изисквания

Предоставянето на информация от обществения сектор за повторно използване се извършва при спазване на следните принципи:

1. осигуряване на възможност за многократно повторно използване на информация от обществения сектор;

2. прозрачност при предоставяне на информация от обществения сектор;

3. забрана за дискриминация при предоставяне на информация от обществения сектор;

4. забрана за ограничаване на свободната конкуренция.

Ограничения на правото на повторно използване на информация от обществения сектор, се допуска само когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон (арг. от чл. 7, ал. 1 ЗДОИ).

Община Златарица в лицето на кмета на Общината не предоставя за повторно използване информация от обществения сектор:

1. чието съдържание е свързано с дейност, попадаща извън правомощията и функциите на Общината съгласно закон, устройствен акт или устав и/или акт, с който е възложена обществената задача;

2. която е обект на право на интелектуална собственост на трето лице;

3. която е събрана или създадена от обществени радио- и телевизионни оператори или техни регионални центрове;

4. собственост на училища, висши училища (с изключение на библиотеки на висши училища), научни и изследователски организации, включително организации, създадени за разпространение на резултати от научноизследователска дейност, и на културни организации с изключение на библиотеки, музеи и архиви

5. представляваща класифицирана информация;

6. съдържаща статистическа тайна, събирана и съхранявана от Националния статистически институт или от орган на статистиката;

7. съдържаща производствена или търговска тайна или професионална тайна по смисъла на закон;

8. за получаването на която заявителят трябва да докаже правен интерес съгласно закон;

9. представляваща части от документи, които съдържат само емблеми, гербове и отличителни знаци;

10. съдържаща лични данни, чието повторно използване представлява недопустим достъп или недопустима обработка на лични данни съгласно изискванията за тяхната защита (чл. 41б, ал. 1 ЗДОИ).

IV. Необходими документи

Писмено искане за повторно използване на информация в обществения сектор, което може да бъде подадено и по електронен път

V. Вътрешен ход на процедурата

Информация от Община Златарица се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията. Изискваното заплащане не трябва да превишава разходите по предоставянето на информацията от обществения сектор (чл. 41ж, ал. 1 и 2 ЗДОИ).

Кметът на Общината разглежда искането в 14-дневен срок от постъпването му и взема решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация за повторно използване, което се съобщава на заявителя.

Когато искането за повторно използване на информация от обществения сектор се характеризира със сложност и изисква повече време за предоставянето й, 14-дневният срок от постъпване на искането може да бъде удължен до 14 дни. В този случай на заявителя се изпраща съобщение за необходимото време за предоставяне на информацията в срок до 14 дни от постъпване на искането (чл. 41з ЗДОИ).

Предоставянето на информация от Община Златарица се извършва във формат и на език, на които тя е събрана, съответно създадена, или в друг формат по преценка, в отворен, машинночетим формат, заедно със съответните метаданни. Предоставянето на данните в отворен машинночетим формат се осъществява в съответствие с целите по чл. 15б ЗДОИ. Форматът и метаданните в тези случаи съответстват на официалните отворени стандарти.

По искане на заявителя и при възможност исканата информация се предоставя по електронен път на електронния адрес или по други подходящи начини за предоставяне на информацията в електронна форма (чл. 41а, ал. 1 и 4 ЗДОИ).

Получаването на отговора по искането за повторно използване на информация от обществения сектор трябва да бъда потвърдено (арг. от чл. 41е, ал. 2 ЗДОИ). Когато искането е подадено по електронен път, Община Златарица отговоря също по електронен път и в този случай потвърждаване на получаването на отговора не се изисква (чл. 41е, ал. 2 ЗДОИ).

В случаите, когато закон забранява предоставянето на поисканата информация или искането не отговаря на условията по чл. 41е ЗДОИ (не е отправено писмено искане) може да бъде направен отказ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване. Отказът съдържа фактическото и правното основание за отказ, датата на вземане на решението и реда за неговото обжалване. Когато отказът е на основание чл. 41б, ал. 1, т. 2 ЗДОИ, организацията от обществения сектор посочва физическото или юридическо лице, което притежава правата, ако то е известно, или лицето, от което организацията от обществения сектор е получила информацията, и разрешението да я ползва.

Не може да е основание за отказ наличието на лични данни в информацията от обществения сектор, която е поискана за повторно използване, в случаите, когато тази информация съставлява или е част от публично достъпен регистър (чл. 41и ЗДОИ).

VI. Обжалване

Отказите за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване подлежат на обжалване пред Административен съд Велико Търново.

VII. Разходи по предоставяне за повторно използване на информация от обществения сектор

Чл. 41ж, ал. 1 ЗДОИ предвижда предоставянето на информация от обществения сектор за повторно използване да се осъществява безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията.

 

Забележка: Такава тарифа до момента не е приета.