Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121P7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HO3

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване за сферата на дейност на общината

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 19.04.2022

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

 

ПО

РЕД

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ

ФОРМАТ

 

 1.  

Описание правомощията на кмета на Община Златарица и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация

https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/administration/mayor/rights

html

 1.  

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на кмета на Община Златарица и текстовете на издадените нормативни и общи административни актове

https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/administration/mayor/list.released.acts

html

 1.  

Информационни масиви и ресурси, използвани от Община Златарица

https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/administration/admin/info.and.resources.used

html

 1.  

Наименование, адрес, адрес на електронната поща,

телефон и работно време на звеното в общинска

администрация,което отговаря за приемането на заявленията

за предоставяне на достъп до информация

https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/home/info.access/info.access.department.contacts

html

 1.  

Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите

https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/administration/admin/rules.of.procedures

https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/administrative-services/internal.regulations

html

 1.  

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността на Община Златарица

https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/administration/strategic.documentation

https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/administration/mayor/reports

html

 1.  

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси

https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/administration/activities/budget.and.financial.reports

html

 1.  

Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки

https://app.eop.bg/buyer/1131

html

 1.  

Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта

https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/municipal-council/normative.acts.projects

html

 1.  

Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от АПК, включително основните съображения за издаване на акта и формите и сроковете на участие на заинтересованите лица в производството

https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/administration/normative.acts.projects

html

 1.  

Информация за упражняването правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информацията, таксите по чл. 41ж и форматите, в които се подържа информацията

https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/home/info.access/info.access

html

 1.  

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупция и отнемане на незаконно придобитото имущество

https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/administration/admin/admin.zpkonpi.declarations

html

 1.  

Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и актовете по прилагането му

https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/home

html

 1.  

Информация по чл. 14, ал. 2, т. 1-3 от ЗДОИ

https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/actual

html

 1.  

Конкурси

https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/actual/careers

html

 1.  

Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета ЗДОИ

https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/home/info.access/info.provided.papi

html

 1.  

Административно обслужване и електронни административни услуги

https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/administrative-services

html

 1.  

Друга информация, определена със закон:

 

https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/administration/activities

html

 1.  

Община Златарица - Контакти

https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/contacts

html

 1.  

Публични регистри

https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/administration/public.registers

html

 1.  

Структура

https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/administration/admin

html

 1.  

Нормативни документи

https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/municipal-council/normative.acts

html

 1.  

Общински съвет

https://zlataritsa.bg/wps/portal/municipality-zlataritsa/municipal-council

html