Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OI0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KJ6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KJ5

Характеристики на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 03.06.2021

Селско и горско стопанство

   От Баланса на земята по видове територии и начин на трайно ползване, общата площ на територията на общината е 232676 дка, от които земеделски земи – 118763 дка и горски територии – 106522 дка.        Обработваемата земя е 105663 дка и представлява 45,4 % от общата площ на общината. 
   Горските територии по начин на трайно ползване са 45,8 % от цялата територия на общината. Горите са 100 262 дка. По форма на собственост са разпределени, както следва: държавни – 73590 дка; общински – 11 567 дка; частни – 14 911 дка; на религиозни организации – 92 дка и други – 102 дка.
   Географското разположение на общината – обхваща предимно планински и предпланински терени. Това обуславя разпокъсаността, маломерността и отдалечеността на голяма част от земеделските земи. Преобладават малките лични стопанства. От тях – 80% обработват земя в размер до 10 дка. В 70 % - се отглежда по 1 – 2 крави и в 45 % от 3 до 5 бр. овце. Селскостопанската техника е недостатъчна, амортизирана и неефективна.
      Зеленчукопроизводството е изцяло в частния сектор.      
По Програма “САПАРД” фирма “Бобова могила” създаде и отглежда лозов масив от около 100 дка в землището на село Горско Ново село. Фирмата предвижда разширяване на лозовия масив до 170 – 300 дка.
По силно е развит подотрасъл животновъдство, в който е застъпено предимно отглеждане на едър и дребен рогат добитък и в по-малка степен - свиневъдство и птицевъдство, който е изцяло в частния сектор. Към 01.01.2005 г. говедата са 1 450 бр., в т.ч.: крави – 1 000 бр. овцете – 4 540 бр., козите – 2 035 бр., свинете – 1 000 бр. и птиците – 23 700 бр. 
    Пчеларството е специфичен сектор от животновъдството, който се характеризира с национално покритие, семеен характер на бизнеса и изключително широко разпространение. Към настоящия момент на територията на общината пчелните семейства са 1250. Благоприятните климатични условия, наличието на богата растителност и големия опит на пчеларите, комбинирани с подходящи програми за подпомагане и стимулиране ще доведат до увеличаване на произведената продукция и до превръщането на подотрасъла в сериозна възможност за получаване на добри доходи от населението.
     Горското стопанство се явява стратегически резерв на важни за развитието на общината дейности, като: туризъм, лов и риболов, събиране и преработка на билки, гъби, горски плодове и др., дърводобив и в известна степен – дървообработване. С връщането на горите на техните собственици се осигурява допълнителен доход за развиване на базата на собствен ресурс. Годишното ползване в общинските гори е 191 куб. м. строителна дървесина и 1 480 куб. м. пл. за дърва за огрев по Лесоустройствен Проект на ДЛ.Елена. За десетилетието  Община Златарица ще има ползване  от нейни гори 16 710 куб. м. пл.. С добива на дървесина от своите гори, общината може да снабдява една голяма част от населението си с дървесина. Интерес представляват страничните горски продукти, над 1500 ботанически вида /диворастящи лечебни растения, горски плодове и гъби/. Като видове със стопанско значение могат да се определят глогът, шипката и капината, чиито узрели плодове и листа се събират от местното население за преработка и консумация. От лечебните растения, често срещани в диворастящо състояние са различни видове липа, жълт кантарион, лазаркиня, иглика –лечебна, кисел трън, лудо биле и др. Събирането на диворастящи плодове и билки осигуряват основно препитание на значителна част от населението на общината /предимно ромското население/. И този добив често се осъществява без спазване нормите на екологосъобразност и по начин не съответстващ на правилата за добри практики прилагани на територията на Европейския съюз.

   Промишленост

   Секторът работи с една трета от капацитетните си възможности. Развит е най-вече отрасъла металолеене, металообработване, сортиране и пакетиране на отпадъци и отломки от черни и цветни метали. В този отрасъл функционират 3 промишлени фирми – “Столеком” АД гр. Златарица, “Фондрима и КО” гр. Златарица и “Метал инвест” ЕООД гр. Велико Търново.

   Търговия

   Заетите в търговия, услуги и обществено хранене през 1999 година са едва 24 % от заетите в същите дейности до 1990 година. За сметка на това вместо 2-3 предприятия, монополисти в отраслите, през 1999 година фирмите са около 160, частни, вкл. преобразуваните РПК и ТПК /64 % от активните фирми в общината/, ангажират 8,34 % от общия брой заети и осигуряват 27 % от нетните приходи на общината. Фирмите са в голямата си част еднолични  търговци и ООД, занимаващи се с търговска дейност или собственици на питейни заведения и заведения за хранене. Услугите – шивашки, обущарски, дърводелски, ремонтни и други, са ограничени.