Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 10.05.2021

Закон за достъп до обществена информация

Правото на достъп до информация е важно човешко право и необходимо условие за упражняване на други основни права. Правото на достъп до информация е важно условие за открито и отговорно управление. Правото на достъп до информация е условие за участието на хората в процеса на взимане на решения.

Заявление за достъп до информация

Заявление можете да подадете от 8.30ч. до 17.00ч.

  • в Центъра за административно обслужване в Община Златарица;
  • чрез Платформа за достъп до обществена информация;
  • на  е-mail: obshtina@zlataritsa.net;
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация, съгласно ЗДОИ са следните:

  • преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
  • устна справка;
  • копия на материален носител;
  • копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

 За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от посочените форми.

Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е по т. 4, се определят и техническите параметри за запис на информацията.

 

Срок на изпълнение:

До 14 дни от датата на регистрация на заявлението с възможност за удължаване /когато поисканата информация е в голямо количество; когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му.

Услугите могат да бъдат заплащани и по банков път:
Банка ЦКБ ЕООД Велико Търново

клон Златарица
IBAN: BG81CECB97908459473000
BIC: 
CECBBGSF
код вид плащане: 44 70 00