Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GM0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SG4

Aдминистративно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.02.2022

Център за административно обслужване

 

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Административното обслужване в рамките на Община Златарица се осъществява:

  • Лично – в „Център за административно обслужване” (ЦАО) и отдел „Местни приходи и ГРАО” в сградата на Общината на адрес: гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов” № 22. (източен вход)

 

 

Общинска администрация Златарица, в качеството си на административен орган има създаден профил в Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ, което позволява приемане и изпращане на документи, жалби, предложения по електронен път.

Достъпът до Системата за е-Връчване https://edelivery.egov.bg/ се осъществява чрез електронен подпис или ПИК на НОИ, но при заявяването на административна услуга е задължително използването на квалифициран електронен подпис.