Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.05.2021

Огнян Карастоянов / Симеон Симеонов

ОГНЯН ЙОРДАНОВ КАРАСТОЯНОВ

Контакти:

тел: 0615/3-54-20, вътр. 104

е-mail: arhitekt@zlataritsa.bg

Биографични данни:

Роден през 1958 г. в гр. Горна Оряховица, където живее и до момента. През 1984 г. завършва Висш институт по архитектура и строителство, вече преименуван в Университет по архитектура, строителство и геодезия гр. София. От 2011 г. е на щат в Община Златарица като главен архитект. 

Правомощия, функции и отговорности:

  • Ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината и издава административни актове, съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ;
  • Подпомага дейността на Кмета на Общината в изпълнение на предоставените му управленски, разпоредителни и контролни функции по териториално устройство, строителство и благоустройство;
  • Ръководи работата на Експертния съвет по устройство на територията към Общината;
  • Подготвя и внася материали до Кмета на Общината, Председателя на Общинския съвет и постоянните комисии и по въпроси, отнасящи се до териториалното устройство и архитектурата;
  • Участва пряко или изразява становища при изработването, обсъждането и приемането на стратегията и програмите за териториално-устройствено развитие, за архитектурно-художествено оформяне и за комплексното изграждане на жизнената среда на територията на Общината;
  • Участва във възлагането на изработването на устройствените планове и на проучвателните и проектни работи за обектите, инвестирани от Общината;
  • Осигурява изработването на съответните задания за проучване и проектиране с необходимата информация и документи за инвестиционни инициативи на общината;
  • Оказва методическа помощ на проектантите, упражнява текущ контрол в процеса на проектирането и чрез ЕСУТ осигурява разглеждането и приемането на устройствените и инвестиционните разработки и проекти;
  • При констатирани грешки и непълноти на проектите ги връща за преработка;
  • Предоставя за утвърждаване устройствени планове, техни изменения и инвестиционни проекти на обществено значимите за територията на общината обекти, както и одобрява устройствени разработки съгласно предоставените му от закона компетенции.