Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар на Община Златарица

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.03.2024

ТАНЯ ЛАЗАРОВА

Контакти:

тел: 0879144355, 0615/3-55-51, 

Е-mail: sekretar@zlataritsa.bg

 

Биографични данни:

Родена в гр. Русе, живее и работи в гр. Златарица. Завършва магистратура Предучилищна и начална училищна педагогика във ВТУ, а през 2014 година магистърска степен по специалност „Национална и регионална сигурност“ в НВУ гр. Велико Търново.  

Десет години работи в социалната сфера – Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Златарица. От ноември 2011 г. до декември 2014 г. е Председател на Общински съвет Златарица, а от януари 2015 г. до момента – секретар на Общината.

Правомощия, функции и отговорности:

Секретарят на общината ръководи, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на законите и подзаконовите нормативни актове.

 Секретарят на общината:

 • Осъществява административното ръководство на общинската администрация;
 • Осъществява координацията и контрола на административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на кмета;
 • Отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на общинската администрация;
 • Организира дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
 • Организира деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
 • Организира и контролира дейностите по гражданска регистрация и административно обслужване;
 • Осигурява разгласяването и обнародването на актовете на кмета на общината;
 • Организира и контролира работата с предложенията и сигналите на гражданите и юридическите лица;
 • Отговаря за поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината;
 • Осъществява организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;
 • Следи за спазването на трудовата дисциплина и правилата за работното време от служителите в общинската администрация;
 • Утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;
 • Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;
 • Координира, организира и контролира дейностите по приемане и регистриране на устни и писмени запитвания по Закона за достъп до обществена информация, както и обработването на постъпилите чрез платформата за достъп до обществена информация;
 • Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Административно процесуалния кодекс и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане;
 • Организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;
 • Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени със закон или подзаконов нормативен акт, както и от кмета на общината.