Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Наименование на проекта: „Укрепване на активирано свлачище № VTR 14.35273.01 на ул. Трета и ул. Четвърта, с. Калайджии, общ. Златарица“

Дата на публикуване: 15.04.2021
Последна актуализация: 26.06.2023

Място на изпълнение на проекта: с. Калайджии

Бенефициент: Община Златарица

Статус на проекта: в процес на изпълнение

Стойност на проекта: 319951,00 лв.

Източници на финансиране: ПМС № 357 от 19.12.2019 г

Цели и очаквани резултати/въздействия: Целта на изпълнение на проекта е изграждане на ефективни укрепителни съоръжения съобразно инженерно-геоложкото проучване и отводняване на терените за възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества на засегнатия пътен участък и подобряване безопасността на движение.