Проект BG05M9OP001-2.040-0044 „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”.

Дата на публикуване: 17.08.2020
Последна актуализация: 10.05.2021

.

Патронажна грижа К4

На 01.10.2020 г. Община Стражица, като бенефициент, подписа Допълнително споразумение №2 към Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0044-С01 от 28.06.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, процедура BG05M9OP001-2.103 - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”, за финансиране на Договор BG05M9OP001-2.103-0058-C01 във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0044 „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”, в който община Златарица е партньор.

Дейностите по Компонент 4 са със срок 6 (шест) месеца, считано от 02.10.2020 г. до 02.04.2021 г.  Те са продължение на осъществяваните 12 месеца – от 01.10.2019 г. до 01.10.2020 г., дейности по Компонент 2, съгласно Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0044-С01 от 28.06.2019 г.

Целта на проекта е да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в общината, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Заложените в проектното предложение дейности са насочени, както към постигане на високо качество на предоставяните на целевата група услуги, така и създаване на добри практики за предоставяне на иновативни здравни и социални услуги под формата на патронажна грижа.

Целевата група на проекта са възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания и техните семейства. Предоставянето на здравно-социалните услуги на териториите на четирите общини се извършва от социални работници, медицински сестри, лекари, психолози, сътрудници социални дейности, социални асистенти.

Очаква се броят на потребителите на услугата да надхвърли 50

Одобрената безвъзмездна финансова помощ за община Златарица е в размер на 19 776,6496 лв.

На община Златарица й предстои кандидатстване по процедура Патронажна грижа +. Предвижда се дейностите да стартират от 01.04.2021 г