Наименование на проекта: „Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020“

Дата на публикуване: 15.04.2021
Последна актуализация: 10.05.2021

Място на изпълнение на проекта: гр. Златарица и селата Родина, Калайджии и Долно Шивачево.

Бенефициент: Община Златарица

Статус на проекта: подадена заявка за окончателно плащане по проекта

Стойност на проекта: 1829000,77 лв.

Източници на финансиране: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.

Цели и очаквани резултати/въздействия: Създаване на по-добри условия за живот на местното население и същевременно да привлече инвестиции в областта на туризма, малкия и среден бизнес, да подобри облика на населените места включени в проектното предложение чрез рехабилитацията и реконструкцията на съществуващите улици и тротоари, да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на община Златарица, която е част от селските райони на Република България. Съгласно техническия проект и одобрените от финансиращия орган строително-монтажни дейности са изпълнени реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари на четири улици в гр. Златарица - "Албена" и връзка с "Христо Ботев", „Христо Ботев“, „Иван Вазов“ и „Минко Радославов“ и на улици в селата Родина, Калайджии и Долно Шивачево с обща дължина на асфалтирането 3466 л.м. и на тротоарите 3916 л.м.