Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект „Закупуване на носии, репетиционни и сценични облекла и др. за самодейните състави към Читалище „Развитие 1885“ град Златарица, Народно читалище „Напредък 1912“ село Родина, Народно читалище „Пробуждане 1902“ село Горско Ново село и Народно читалище „Просвета 1927“ село Сливовица“

Дата на публикуване: 09.10.2023
Последна актуализация: 09.10.2023
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ        

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

 

 

Наименование на проекта:

„Закупуване на носии, репетиционни и сценични облекла и др. за самодейните състави към Читалище „Развитие 1885“ град Златарица, Народно читалище „Напредък 1912“ село Родина, Народно читалище „Пробуждане 1902“ село Горско Ново село и Народно читалище „Просвета 1927“ село Сливовица“

 

Място на изпълнение на проекта:

гр. Златарица

 

Бенефициент:

Община Златарица

 

Статус на проекта:

Подаден за финансиране

 

Източници на финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

 

Основни дейности по проекта:

Изследване, поддържане, възстановяване, популяризиране и подобряване на културното наследство

 

Цели и очаквани резултати/въздействия:

Запазване на духовния и културния живот на населението на територията на ,,МИГ общини Елена и Златарица‘‘ и в по-голяма степен в община Златарица. Проектът цели запазване на културната идентичност и традиции, както и опазване и популяризиране на културното наследство на територията на МИГ, в.т.ч на община Златарица. По този начин се осигурява повишаване качеството на живот на хората, запазването на културния и духовния живот на населението.

                                  

 

 

Период на изпълнение:                                       Обща стойност на проекта:

27.05.2022г. – 30.06.2025г.                                           18 573,00 лв.