Z6_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ0
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ7

Проект № BG16М1ОР002-2.-009-0089 "Тестово прилагане на добри практики по отношение на подходи за събиране и рециклиране на текстилни отпадъци"

Дата на публикуване: 05.07.2022
Последна актуализация: 27.07.2022

Проект № BG16М1ОР002-2.-009-0089 ,,Тестово прилагане на добри практики по отношение на подходи за събиране и рециклиране на текстилни отпадъци'' се осъществява в партньорство между община Златарица и ЕЛ ЗЕТ ВАРНА ЕООД.

Видеото е заснето с финансовата подкрепа на Оперативна програма ''Околна среда 2014-2020'' и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.