Z6_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ0
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ7

Общински съвет Златарица прие Програма за опазване на околната среда на община Златарица за периода 2021-2028 г.

Дата на публикуване: 12.07.2022
Последна актуализация: 13.07.2022

На свое заседание през м. юни 2022 г. Общински съвет Златарица прие Програма за опазване на околната среда на община Златарица за периода 2021-2028 г. Неразделна част от програмата са:

1. Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите в община Златарица, която има за цел устойчиво ползване на почвите, осигуряващо съхраняване функциите на почвата, висока продуктивност, поддържане на екосистемната цялост, а където е необходимо, предотвратяване на вредното въздействие върху почвите на територията на община Златарица.

2. Раздел за лечебни растения, който цели:

* Опазване на естествените находища на лечебни растения в община Златарица от увреждане и унищожаване;

*  Осигуряване на устойчивото ползване на лечебните растения, недопускащо намаляване на генетичния и/или ресурсния им потенциал;

*  Постигане на ефективно прилагане на изпълнителната и контролна дейност на община Златарица в съответствие с изискванията на Закона за лечебните растения и наредбите към него.