Z6_PPGAHG80093AE0QJNM4K6H0AQ1
Z7_PPGAHG80093AE0QJNM4K6H0A67
Заседания Решения

Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване и екология

Дата на публикуване: 14.06.2021
Последна актуализация: 13.02.2024

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ВАЛЕНТИН ПЕНЧЕВ ПОПОВ

СЕКРЕТАР:                ЕЛИЦА ЧАВДАРОВА БОГУТЕВА-МОЛЛОВА

ЧЛЕНОВЕ :                 САВКА ЦЕНКОВА КАВРЪКОВА

                                     ПЕНЧО ВАСИЛЕВ ЧАНЕВ

                                     ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ БАХАРЕВ