Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H10
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ18A4

Ден на разделното събиране на битовите отпадъци от текстил
Анкетата се състои от 1 въпрос, формулиран с цел да се получи ясна и обективна оценка на база най-често срещани отговори, във връзка с присъствие на населението на „Ден на разделното събиране на битовите отпадъци от текстил:“.

Взехте ли участие в „Ден на разделното събиране на битови отпадъци от текстил“, проведен на 17.04.2022г. в гр. Златарица?