Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121H7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H83

Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 19.04.2022

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

/Заповед №РД-12-65/09.03.2022 г./

 

СПИСЪК

на категориите информация в Община Златарица, подлежаща на класификация като служебна тайна Служебна тайна е информацията, създавана, обработвана и съхранявана от общинска администрация, която не е държавна тайна, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата, общината или би увредил друг правозащитен интерес /чл. 26, ал.1 от ЗЗКИ/.

 1. Указания на Кмета на Община Златарица, свързани с дейността по „Отбранително-мобилизационна подготовка" /чл.43 от Закона за отбраната и въоръжените сили /ЗОВС/
 2. Въпросници за провеждане на изпити с дежурните по общински съвет за сигурност, /чл. 43 от ЗОВС/.
 3. Въпроси по отбраната и сигурността, разработвани от Зам.-кмета на Общината, касаещи работата на Общинския съвет по сигурност, не попадащи в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на класифицираната информация/ЗЗКИ/./ чл.44 от ЗОВС/.
 4. Актове, протоколи и списъци от извършени проверки в регистратурата за класифицирана информация, не попадащи в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на класифицираната информация.
 5. Кореспонденцията с Военното окръжие Велико Търново и Плевен, свързана с отбраната и сигурността и не попадаща в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на класифицираната информация. / чл. 44 и § 1 т.6 от допълнителни разпоредби от ЗОВС/.
 6. Кореспонденция с ОД на МВР свързана с отбраната и сигурността не попадаща в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на класифицираната информация. / чл. 150 т. 11 от 1111 на Закона за МВР/.
 7. Кореспонденция с ТД "ДАНС", относно проучване на лицата за достъп до класифицирана информация, съгласно чл. 17 ал. 1 т.8 от Закона за ДАНС.
 8. Кореспонденция с Държавната комисия по сигурността на информацията, не попадаща в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на класифицираната информация.
 9. Сведения и факти, свързани с режимно снабдяване на населението във военно време./ чл.43 от ЗОВС/.
 10. Сведения и факти, свързани с отсрочването на резервисти и запасни, и техника-запас от повикване във Въоръжените сили при мобилизация./ чл. 43от ЗОВС/.
 11. Сведения и факти свързани с държавния резерв и военновременните запаси./чл. 9 от Закона за държавните резерви и военновременни запаси./
 12. Информация, свързана с личните данни, съдържащи се в делата за проучване за надеждност на лицата, съгласно чл.4, ал. 1 от ЗЗЛД и чл.70, ал. 3 от ЗЗКИ.
 13. Информация, съдържаща се в документи и материали, съдържащи факти и обстоятелства, разгласяването на които би причинило ограничени вреди на държавата, по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация.
 14. Кореспонденция свързана с информация за релокация на защитени лица съгласно Закона за защита на лица застрашени във връзка с наказателно производство.
 15. Заповеди, документи и материали съдържащи данни, факти и обстоятелства, съставляващи служебна тайна.
 16. Писма и информация, получена от други министерства и ведомства в страната носещи гриф „За служебно ползване" и документи по тях.

 Пароли, кодове за достъп на електронни информационни данни и системи за управление на мрежови ресурси, опериращи с информация, класифицирана като служебна тайна.