Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121D6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HK5

Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 19.04.2022

Стая № 16 в сградата на Община Златарица е определена като място за разглеждане на предоставената информация, съгл. чл.34, ал.1, т.3 от ЗДОИ.