Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 19.04.2022

Център за административно обслужване

Работно време: Понеделник - петък, от 8:30-17:00 ч.

5090 гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ 22

тел.: 0615/35420; 0615 / 35631

e-mail:obshtina@zlataritsa.bg

 

Секретар на Община Златарица

тел.: 0615/3-55-51

e-mail:sekretar@zlataritsa.bg