Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H07

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 19.04.2022

Достъп до информация

Закон за достъп до обществена информация

Правото на достъп до информация е важно човешко право и необходимо условие за упражняване на други основни права. Правото на достъп до информация е важно условие за открито и отговорно управление. Правото на достъп до информация е условие за участието на хората в процеса на взимане на решения.

Заявление за достъп до информация

Заявление можете да подадете от 8.30ч. до 17.00ч.

  • в Центъра за административно обслужване в Община Златарица (телефон за информация 0615/3-56-31; 0615/3-54-20 )
  • чрез Платформа за достъп до обществена информация https://pitay.government.bg/PDoiExt/
  • на е-mail: obshtina@zlataritsa.bg;
  • чрез Системата за сигурно електронно връчванеhttps://edelivery.egov.bg/

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация, съгласно ЗДОИ са следните:

  1. преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;
  2. устна справка;
  3. копия на материален носител;
  4. копия, предоставени по електронен път или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от посочените форми.

Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е по т. 4, се определят и техническите параметри за запис на информацията.

Срок на изпълнение:

До 14 дни от датата на регистрация на заявлението с възможност за удължаване /когато поисканата информация е в голямо количество; когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му.

Заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Услугите могат да бъдат заплащани и по банков път:
Банка ЦКБ ЕООД Велико Търново
клон Златарица
IBAN: BG81CECB97908459473000
BIC: CECBBGSF

код вид плащане: 44 70 00