Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V2

Защита на личните данни (GDPR)

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 27.08.2021

Защита на лични данни

 

Администратор на лични данни:

Община Златарица

Седалище и адрес на управление:

5090 гр. Златарица
ул. "Стефан Попстоянов" №22

Телефон:

0615/3-54-20

е-mail:

obshtina@zlataritsa.bg

Web site:

www.zlataritsa.bg

 

 

Длъжностно лице по защита на данните:

Йорданка Стоева

Телефон:

0615/3-54-20, 0879910530

е-mail:

yordanka.stoeva@zlataritsa.bg

т. 1 - Съобщение за поверителност

т. 2 - Искане за упражняване на права от субектите на данни

т. 4 - Регламент за защита на личните данни (ЕС)2016/679

т. 5 - Закон за защита на личните данни