Z6_PPGAHG8001LTA0QF59N7340O03
Z7_PPGAHG8001LTA0QF59N7340O84

Дикларация за достъпност

Дата на публикуване: 31.01.2022
Последна актуализация: 19.04.2022

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

Община Златарица се ангажира да осигури достъп до интернет страницата си и мобилните приложения в съответствие с изискванията за достъпност, установени в Директива (EС) 2016/2102 от 26 октомври 2016 г. (ОВ L 327 от 02.12.2016 г.), Закона за електронното управление и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до официалната интернет страница на община Златарица с електронен адрес:

https://zlataritsa.bg

Съдържанието на нашата интернет страница включва текстова и нетекстова информация, документи и формуляри за изтегляне, както и двупосочно взаимодействие чрез контактна форма и/или препратки до портал за предоставяне на електронни услуги, водещи до обработка на цифрови формуляри и осъществяване на процеси по удостоверяване на автентичност, идентификация и извършване на плащания.

Ние се стремим да поддържаме и подобряваме нашата интернет страница така, че тя да обхваща всички потенциални потребители, като се вземат под внимание възможните видове взаимодействие, особеностите на различни видове устройства, ниво на техническо познание, личностни и колективни интереси. 

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

Настоящата Декларация за достъпност отразява резултатите от извършената оценка на съответствието на интернет страницата с хармонизирания европейски стандарт EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) - Изисквания за достъпността на продукти и услуги в сферата на ИКТ, който реферира към WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1), ниво А и АА.

Статус на съответствие

Интернет страницата: https://zlataritsa.bg , съответства напълно на изискванията на стандарта за достъпност, след направена проверка от ДАЕУ – Държавна агенция електронно управление.

Недостъпно съдържание

Някои от документите във формат PDF, публикувани на страницата, представляват сканирани архивни документи, които нямат текстов еквивалент. В случай, че потребител срещне пречка пред консултирането на такъв документ, може да се свърже чрез посочените данни за връзка с община Златарица, за да му се предостави възможно най-бързо достъпна версия на желания документ“.

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

Тази декларация е изготвена на 15.12.2021 година. 

Декларацията бе последно преразгледана на ………………...

Обратна информация и данни за контакт

С цел да подобрим достъпността на съдържанието, молим да се свързвате с нас чрез електронна поща obshtina@zlataritsa.bg, използвайки за тема на писмото "Сигнал за достъпност на официалната уеб страница на община Златица". Ще се свържем с Вас във възможно най-кратък срок за да ви помогнем.

При необходимост лицата със специални потребности за достъп до нашата интернет страница могат да получат информация и съдействие на тел.: 0615/3-54-20.

Процедура по прилагане

Ако забележите липса на достъпност, която не Ви позволява да достигнете до съдържание или функция на интернет страницата, ако ни уведомите за нея и не получите задоволителен отговор от нас в разумен срок, имате право да подадете жалба до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ по електронен път на електронен адрес: mail@e-gov.bg  или на адрес: София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко №6“.