Процедура BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Златарица“.

Дата на публикуване: 17.08.2020
Последна актуализация: 10.05.2021

Община Златарица  изпълнява проект като партньорска организация по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕС чрез ФЕПНЛ по процедура  BG05FMOP001-5.001 „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Златарица“.

Целеви групи:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Оперативни цели:

Операция „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ допринася за постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея. Чрез ОП се допълват комплексните национални мерки, предприети в отговор на кризата, като се фокусира върху лицата, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно в безпрецедентната ситуация. Операцията е продължение на целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“, финансирана от националния бюджет за справяне с последиците от възникналата епидемична обстановка от COVID-19, като дава възможност за разширяване на обхвата, включително и по отношение на най-нуждаещите се лица.

В частност:

Приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.
Да допълни и разшири националните мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най-нуждаещите се лица.


Услугата стартира на 04.01.2021 г. и ще продължи до 27.04.2021 г. Стойността на договора е 26 462,70 лв. Лицата, които получават храна са 110. Екипът за администриране на услугата се състои от 2 лица от общинска администрация – 1 –счетоводител и 1 ръководител. Предоставят се съпътстващи мерки, които са задължителна мярка за изпълнение на проекта, за изключване на социална изолация на потребителите в условията на пандемия.