Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

Дата на публикуване: 15.04.2021
Последна актуализация: 26.06.2023

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания или преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества хора в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

· Създаване на условия за заетост на безработни хора с увреждания, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”, обект на Програмата.

· Повишаване пригодността за заетост и заработване на трудови възнаграждения чрез осигуряване на обучение на лицата, обект на Програмата.

· Повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на лицата от целевите групи по Програмата, с цел промяна на обществените нагласи и премахване на съществуващите стереотипи.

· Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработните, обект на Програмата.

· Развитие на партньорството на всички нива при реализацията на Програмата.

· Създаване на условия за достоен и самостоятелен живот за хората, обект на Програмата.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Програмата се прилага във всички общини на страната.

Към настоящия момент /21.01.2021 г./ в Община Златарица по програмата работят две лица