Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Проект „Грижа в дома в община Златарица“

Дата на публикуване: 14.03.2023
Последна актуализация: 14.03.2023

О Б Я В А

 

На 14.03.2023 г. Община Златарица, подписа Административен договор - BG05SFPR002-2.001-0153-С01 по проект „Грижа в дома в община Златарица“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027”. Дейностите по проекта ще се предоставят в рамките на 12 (дванадесет) месеца считано от 05.04.2023 г. до 04.04.2024 г.

Целта на проекта е:

подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в общината, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови капацитет за предоставянето им чрез продължаване на модела за грижи в дома за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

Заложените в проектното предложение дейности са насочени, както към постигане на високо качество на предоставяните на целевата група услуги, така и създаване на добри практики за предоставяне на иновативни здравни и социални услуги в дома на потребителя.

 

Целеви групи на проекта са:

  • Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания;
  • Служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални слуги

 

Допустими дейности са:

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
  • Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост
  • Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда

 

Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 192 314,15 лв.

 

Прогнозният брой потребители са 35 лица от целевите групи.

 

Първи етап на приема на заявления ще бъде до 31.03.2023 г. в Информационния център на Община Златарица и кметствата на прилежащите села. След 31.03.2023 г. приемът и разглеждането на заявления ще бъде непрекъснат процес.   

 

 

обява работни места Община Златарица
Дата на публикуване: 14.03.2023

обява потребители
Дата на публикуване: 14.03.2023