Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Процедура "Топъл обяд"

Дата на публикуване: 26.09.2022
Последна актуализация: 21.09.2023
EU     Герб на Община Златарица
Съфинансирано от

Европейския съюз

     

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД +

Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

 

ОБЯВА

 

 

            На 03.10.2022 г. Община Златарица, кандидатства по процедура: BG05SFPR003-1.001 – Топъл обяд, Програма „Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейски социален фонд +, с което продължава предоставянето на храна до дома на потребителя. Като крайна дата за предоставянето на услуга по процедурата е посочен 30.09.2025 г. 

 

В тази връзка, уведомяваме всички жители на община Златарица, отговарящи на условията за целева група, да подадат заявление за включване в Информационния център в Община Златарица, кметствата на с. Родина, Горско Ново село и с. Сливовица. Периодът за подаване на заявления на посочените места е без прекъсване.

 

Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

 

За целите на операцията разходите са определени, както следва:

1. Разходи за закупени хранителни продукти, използвани за приготвянето на топъл обяд, който включва единствено разходите за продуктите, вложени в приготвянето на супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, на стойност 3,20 лв.

2. Административните и транспортните разходи и разходите за съхранение и приготвяне, поети от бенефициентите, разпределящи храните и/или основното материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 7% от разходите по т. 1.

3. Разходите за съпътстващи мерки, предприети от бенефициентите или от тяхно име и декларирани от бенефициентите, доставящи храните и/или основното материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 7% от разходите по т. 1. 

 

EU     Герб на Община Златарица
Съфинансирано от

Европейския съюз

     

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД +

Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

 

ОБЯВА

 

 

           

Напомняме, че Община Златарица, предоставя услуга „топъл обяд“ по проект  BG05SFPR003-1.0010047-С03 „Топъл обяд в община Златарица“ по Програма „Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейски социален фонд +, с което продължава предоставянето на храна до дома на потребителя. Предоставяната готова храна е за 110 потребители. 

 

В тази връзка, уведомяваме всички жители на община Златарица, отговарящи на условията за целева група, че могат да подадат заявление за включване в Информационния център в Община Златарица, кметствата на с. Родина, Горско Ново село и с. Сливовица. Периодът за подаване на заявления на посочените места е без прекъсване.

 

Основна целева група за предоставяне на топъл обяд са:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

 

За целите на операцията разходите са определени, както следва:

1. Разходи за закупени хранителни продукти, използвани за приготвянето на топъл обяд, който включва единствено разходите за продуктите, вложени в приготвянето на супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, на стойност 3,20 лв.

2. Административните и транспортните разходи и разходите за съхранение и приготвяне, поети от бенефициентите, разпределящи храните и/или основното материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 7% от разходите по т. 1.

3. Разходите за съпътстващи мерки, предприети от бенефициентите или от тяхно име и декларирани от бенефициентите, доставящи храните и/или основното материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 7% от разходите по т. 1. 

 

Към настоящия момент община Златарица изпълнява успешно проекта, а заложените цели са постигнати напълно!