Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Наименование на проекта: „Изготвяне на инвестиционен проект за: „Изграждане на ПСОВ гр. Златарица с довеждащи комуникации и изграждане на довеждащ канализационен колектор“

Дата на публикуване: 15.04.2021
Последна актуализация: 10.05.2021

Място на изпълнение на проекта: гр. Златарица

Бенефициент: Община Златарица

Статус на проекта: в процес на изпълнение

Стойност на проекта: 81908,00 лв.

Източници на финансиране: Споразумение сключено между МРРБ и Община Златарица за дейностите по проектиране и от бюджета на Община Златарица

Цели и очаквани резултати/въздействия: Целта на изготвяне на инвестиционния проект във фаза „Работен проект“ е да се предотврати изливането на битово фекалните води в река Златаришка, която е чувствителна зона и попада в Зона по Натура 2000.